ภาพข่าวและกิจกรรม (ตุลาคม 2557)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบสิ่งพิมพ์หนังสือและวารสาร รวมทั้งสื่อประกอบการศึกษา
ให้แก่ตัวแทนจากโครงการจัดตั้งห้องสมุดวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อนำไปบริการให้แก่ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรในวิทยาเขต
(หนังสือ 280 ชื่อเรื่อง 466 เล่มพร้อมสื่อประกอบการศึกษา)
วันที่ 31 ตุลาคม 2557 ณ ห้อง P102 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์