ภาพข่าวและกิจกรรม (ตุลาคม 2557)

บรรยายเรื่อง “การประเมินสมรรถนะและความเป็นเลิศในการวิจัยด้วย SciVal”
โดย คุณรุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล เป็นวิทยากรบรรยาย
วันที่ 10 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุม สกว.