ภาพข่าวและกิจกรรม ปี 2553

วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่

พิธีทำบุญใส่บาตร และงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่

 

ครัวกรุงเทพ

ห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มอบหนังสือและวารสาร ให้แก่ศูนย์บริจาคหนังสือห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

 

P106

บรรยาย การสืบค้นสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้แก่ นิสิตระดับปริญญาตรี ภาควิชาเคมี มศว.

 

P114

อบรม การตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์ด้วย Turnitin2 รุ่นที่ 3

13.30-16.30 น.

P114

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมงาน Meet the Dean

13.00-15.00 น.

L01

ร่วมบริจาคเสื้อกันหนาว ผ้าห่ม โครงการอุ่นกาย อุ่นใจ น้ำใจไทยต้านภัยหนาว ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย ที่มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

15.00 น.

สุขุมวิท 63

อบรม Zotero - Free Reference Management Software รุ่นที่ 6

13.30-16.30 น.

P114

มอบหนังสือ วารสาร พร้อมอุปกรณ์การศึกษาและอุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงเรียนบ้านสงป่าเปลือย และโรงเรียนบ้านนาน้อย อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย

 

P106

ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพลเมืองที่ดีและพลังของแผ่นดิน โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2553

8.00-9.00 น.

หน้าตึก K

วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
อบรม "เทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote เบื้องต้น รุ่นที่ 35"

13.30-16.30 น.

P114

อบรม "การสร้าง Poster ผลงานวิจัย ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop รุ่นที่13"

13.30-16.30 น.

P114

ศูนย์รับบริจาคหนังสือห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ วารสาร เสื้อผ้าสำหรับเด็ก และอุปกรณ์การเรียน ให้กับโรงเรียนหลุงกัง อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ในโครงการค่ายสัตวแพทย์อาสาสัญจร

-

ห้องสมุดชั้น 1

หัวหน้างานสารสนเทศฯ เข้าร่วมประชุมในงานประชุมและนิทรรศการ QS-APPLE 2010 ที่มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมเป็นเจ้าภาพ

-

สิงคโปร์

ให้การต้อนรับอาคันตุกะจากมหาวิทยาลัย Niigata University ประเทศญี่ปุ่น และนำชมห้องสมุด

-

ห้องสมุด

ร่วมแสดงนิทรรศการ มรดกความทรงจำแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ในงานเวทีวิชาการจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

9.00-16.00 น.

สำนักงานอธิการบดี

บรรยายหัวข้อ "International Journals on Science and Technology Education" รายวิชา ILSE610 สำหรับ นศ. ปริญญาโทและเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการศึกษา สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

13.00-16.00 น.

P114

วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
Basic EndNote (English for foreign students) 4th training

13.30-16.30 น.

P114

บรรยายและสาธิต “MSI Eureka : The Gateway to Inorganic Materials”

9.00-12.00 น.

P114

การตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์ด้วย Turnitin 2 (สำหรับนักศึกษา) รุ่นที่ 2

13.30-16.30 น.

P114

บุคลากรงานสารสนเทศฯ เข้าร่วมงานวันครบรอบ 52 ปีวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ และบุคลากร 2 คน เข้ารับโล่รางวัลข้าราชการดีเด่นประจำปี 2553

13.00-16.00 น.

L01ตึกกลม

ศูนย์รับบริจาคหนังสือห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ร่วมจัดนิทรรศการ และรับบริจาคหนังสือ ในกิจกรรม PTTRM Knowledge Fair 2010 ของสำนักงานบริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด

9.00-15.00 น.

อาคารไทยสามัคคี
ประกันภัย

อบรมการใช้โปรแกรม SPSS ในการประมวลผลการเรียน (ตัดเกรด) รุ่นที่ 1

13.30-16.30 น.

P114

อบรมการใช้ Turnitin 2 : Write Cycle (สำหรับอาจารย์และบุคลากร)

13.30-16.30 น.

P114

วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
อบรมการใช้ Photoshop เบื้องต้น

13.30-16.30 น.

P114

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ได้รับรางวัลข้าราชการดีเด่น ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2553

 

 

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมงานคารวะ-อำลา-อาลัยผู้เกษียณอายุงาน ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2553

13.00-17.00 น.

L01 ตึกกลม

การบรรยายและฝึกปฏิบัติการ หัวข้อ Fast Track to Scientific Databases สำหรับรายวิชา SCID 518 : Generic Skills in Science Research (กลุ่ม 2 จำนวน 70 คน)

13.00-15.00 น.

P114

การบรรยายและฝึกปฏิบัติการ หัวข้อ Fast Track to Scientific Databases สำหรับรายวิชา SCID 518 : Generic Skills in Science Research (กลุ่ม 1 จำนวน 70 คน)

13.00-15.00 น.

P114

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล

15.30 น.

หน้าตึก K

อบรม Presentation แบบมืออาชีพด้วย PowerPoint 2007 รุ่นที่ 5

13.30-16.30 น.

P114

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ไปร่วมเป็นวิทยากร ในการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 28

 

มทร. อีสาน

บุคลากรงานสารสนเทศฯ จำนวน 2 ราย ไปร่วมการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 28

 

มทร. อีสาน

อบรมการตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกผลงานวิชาการด้วย Turnitin 2 (สำหรับนักศึกษา)

13.30-16.30 น.

P114

อบรมการตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกผลงานวิชาการด้วย Turnitin 2 (สำหรับอาจารย์และบุคลากร)

13.30-16.30 น.

P114

นิทรรศการ ภาพถ่าย "ด้วยรักษ์" ของ นส. สุภัชญา เตชะชูเชิด นศ.ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ หนึ่งในเยาวชนโครงการ Hatch-U รุ่นที่ 1 ของมูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์ มูลนิธีเพื่อสนับสนุนเยาวชนไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม

 

ห้องสมุดชั้น 3

อบรม Zotero : An Endnote alternative รุ่นที่ 5

13.30-16.30 น.

P114

งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ (60 ปี) ของคุณดวงจิต ชาติชาลี พนักงานทั่วไป ของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

16.30-18.30 น.

P113

จัดฝึกอบรมให้แก่ทีมบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จำนวน 3 ราย

9.00-16.30 น.

P114

ศูนย์รับบริจาคหนังสือห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือและวารสาร ร่วมโครงการพัฒนาระบบห้องสมุดให้กับผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา นครปฐม

 

ห้องสมุดชั้น 1

วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
การอบรมเทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote (เบื้องต้น) รุ่นที่ 34

13.30-16.30

P114

การอบรมเทคนิคการใช้งาน Facebook และ Twitter แบบมืออาชีพ รุ่นที่ 3

13.30-16.30

P114

บุคลากรงานสนเทศฯ ร่วมงานสัมมนาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2553 : ทัศนศึกษาที่จังหวัดชุมพร

-

จังหวัดชุมพร

ศูนย์บริจาคหนังสือห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือให้วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

 

 

ห้องสมุด ชั้น 1

ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข จัดกิจกรรม "หนังสือมือสอง เพื่อน้อง OPEN HOUSE" ในงานเปิดบ้านนักวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2553

 

8.30-16.30 น.

ห้องสมุด ชั้น ,2,3

บุคลากรงานสนเทศฯ ร่วมงานสัมมนาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2553 : สัมมนาวิชาการตำแหน่งประเภทสนับสนุน เรื่อง การสร้างความคิดเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์ในการทำงาน

9.00-16.00 น.

ห้องประชุม อาคารสตางค์

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมพิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ (วันแม่แห่งชาติ)

8.30 น.

หน้าตึก K

อาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ม. ราชภัฎนครปฐม จำนวน 75 คน ศึกษาดูงานห้องสมุด

 

9.00-12.00 น.

ห้องสมุด ชั้น 1,2,3

วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่

อบรม How EndNote can help you with your Research and Thesis รุ่นที่ 33

13.30-16.30 น.

ห้อง P114

บรรยายและฝึกอบรมเรื่อง Learning Resources ให้แก่คณะแพทย์จาก Kunming Medical College จำนวน 20 คน

9.00-15.00 น.

ห้อง P114

อบรม "การสร้าง Presentation แบบมืออาชีพด้วยโปรแกรม Powerpoint รุ่นที่ 4

13.30-16.30 น.

ห้อง P114

อบรม Zotero : An Endnote alternative รุ่นที่ 4

13.30-16.30 น.

ห้อง P114

งานพิธีทำบุญครบรอบ 91 ปี ศาสตราจารย์สตางค์ มงคลสุข

10.00-13.00 น.

ห้องประชุม
อาคารสตางค์

Web of Science Workshop by Thomson Reuters

9.00-12.00น.

P114

บรรยายหัวข้อ "การตลาดห้องสมุดยุคใหม่ด้วย Web 2.0 และ Social Networking" ให้แก่นิสิตปริญญาตรี ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

9.30- 11.30 น.

มศว.

การอบรมวิธีการใช้งาน "Turintin - Plagiarism Prevention"

13.30- 16.30 น.

P114

วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่

ศึกษาดูงานโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะการทำงาน คณะวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 2

-

มทส.

บรรยายเรื่อง ความสำเร็จและประสบการณ์ในการสร้างความรู้จัก และเป็นที่ยอมรับ (Visibility) ขององค์กร

13.30-16.30 น.

สำนักงานอธิการบดี
มจธ.

อบรมโปรแกรม Excel ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากร สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

9.00-16.30 น.

สถาบันวิจัยฯ

Zotero : An Endnote alternative รุ่นที่ 3

13.30-16.30 น.

ห้อง P114

บรรณารักษ์ ห้องสมุดกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 5 คน เยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้องสมุด

9.00-12.00 น.

ห้อง P114

การใช้งาน Blog by Wordpress รุ่นที่ 1

13.30-16.30 น.

ห้อง P114

How EndNote can help you with your Research and Thesis รุ่นที่ 32

13.30-16.30 น.

ห้อง P114

"การใช้งาน Facebook และ Twitter เบื้องต้น" (เทคนิคการใช้ Facebook ให้ปลอดภัย)

13.30-16.30 น.

ห้อง P114

ศูนย์บริจาคหนังสือห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข บริจาคหนังสือวารสาร จำนวน 1,000 เล่ม ให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

9.30-11.00 น.

ร.ร.มหิดลวิทย์

บุคลากรงานสารสนเทศฯ เข้าร่วมงานปฐมนิเทศอาจารย์และบุคลากรใหม่ ของคณะวิทยาศาสตร์ ปี 2552-2553

13.00-16.00 น.

ห้องประชุม
อาคารสตางค์

งานตรวจสอบภายใน เยี่ยมตรวจสอบงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ประจำปี 2553

9.00-16.00 น.

ห้องสมุด

เข้าร่วมกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoPS): กลุ่มพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 6/2553 โครงการ "Making it Happen : R2R+HRD 2552-2553"

13.30-16.30

หอสมุดและ
คลังความรู้ ศาลายา

เข้าร่วมกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoPS): กลุ่มงานเทคนิค ครั้งที่ 6/2553 และเป็นวิทยากรในหัวข้อ "การดำเนินงานทรัพยากรสารสนเทศ ได้รับบริจาค/อภินันทนาการ : กรณีห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข"

9.00-12.00

หอสมุดและ
คลังความรู้ ศาลายา

Panel Discussion : "New Life in Faculty of Science". Orientation for New Graduate Students 2010

13.40-14.40

L03
ฝึกอบรม "การจัดทำเว็บไซต์อย่างง่าย" ให้แก่สมาชิกกลุ่มฟันเฟืองสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์

13.00-15.00

ห้อง P611
ภาควิชาฟิสิกส์
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
งานประชุมเครือข่ายผู้ดูแลเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2553 และการสัมมนา The Current Status of Social Network for Mahidol-Phayathai Society

11.30-12.30,
13.00-16.30

ห้อง P113,
K102
บรรยายหัวข้อ The Use of Electronic Resources in Forensic Science ให้นักศึกษาปริญญาโทนิติวิทยาศาสตร์ 20 คน
13.30-15.30
ห้อง P114
บุคลากรของงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข จำนวน 9 คน เข้าร่วมสัมมนาบุคลากรของหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
-
บางแสน
บุคลากรของงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เชิญ รศ.ดร. ศิริลักษณ์ สุวรรณวงศ์ มาบรรยายและฝึกอบรมเรื่องการสร้างแบบสอบถามด้วยโปรแกรม SPSS
13.00-16.00
ห้อง P114
นักศึกษาสาขาการจัดการครัวและภัตตาคาร คณะอุตสาหกรรมบริการ วิทยาลัยดุสิตธานี มอบหนังสือให้แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และเยี่ยมชมห้องสมุด
-
ศูนย์รับบริจาค
ศูนย์รับบริจาคหนังสือห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือบริจาคแก่โรงเรียนบ้านวังหมี
-
ศูนย์รับบริจาค
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกการอบรมเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารสำนักวิทยบริการ
8.30-12.00 น.
ราชภัฎมหาสารคาม
ผู้บริหารและบุคลากรของห้องสมุดสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และห้องสมุดสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ จำนวน 9 คน เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน 9.00-12.00 น.
ห้องสมุด
ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำนวน 23 คน เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน 9.00-12.00 น.
ห้องสมุด
ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ให้การต้อนรับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสที่มาเยี่ยมชื่นชมคณะวิทยาศาสตร์ 11.00-11.30 น.
ห้องสมุดชั้น 2
บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมพิธีทำบุญ และรดน้ำขอพรผู้ใหญเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ของคณะวิทยาศาสตร์ 7.00-11.00 น.
ห้องประชุม อาคารสตางค์ฯ
ประชุมเครือข่ายผู้ดูแลเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1/2553 11.00-16.00 น.
ห้องประชุม สถาบันวิจัยภาษาฯ
เปิดให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ชุดใหม่ ณ จุดบริการสืบค้นสารสนเทศ จำนวน 18 เครื่อง -
ห้องสมุดชั้น 2
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
อบรม “เทคนิคการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์” รุ่นที่ 4 13.30-16.30 น.
ห้องคอมพิวเตอร์ P114
อบรม "How EndNote can help you with your Research and Thesis" (English Version '2) 13.30-16.30 น.
ห้องคอมพิวเตอร์ P114
อบรม "การสร้าง Poster ผลงานวิจัย ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop" รุ่นที่ 10 13.30-16.30 น.
ห้องคอมพิวเตอร์ P114
อบรม "การสร้าง Presentation แบบมืออาชีพด้วยโปรแกรม Powerpoint" รุ่นที่ 3 13.30-16.30 น.
ห้องคอมพิวเตอร์ P114
อบรม "Zotero: An Endnote alternative" รุ่นที่ 2 13.30-16.30 น.
ห้องคอมพิวเตอร์ P114
การประชุมคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานมหาวิทยาลัยของงานสารสนเทศฯ จำนวน 13 ราย ตามข้อตกลงการปฏิบัติงานล่วงหน้า (PA) ประจำปีงบประมาณ 2553 ครึ่งปีแรก (1 ก.ย.52-28 ก.พ. 53) 8.30-16.30 น.
ห้อง K527
การอบรมวิธีใช้ฐานข้อมูล Thieme Chemistry : Science of Synthesis 13.00-15.00 น.
ห้อง P114
การประชุมคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการ-ลูกจ้างจำนวน 6 ราย ของงานสารสนเทศฯ ตามข้อตกลงการปฏิบัติงานล่วงหน้า (PA) ประจำปีงบประมาณ 2553 ครึ่งปีแรก (1 ก.ย.52-28 ก.พ. 53)
9.00-16.00 น.
ห้อง P113
การบรรยายและฝึกปฏิบัติการ หัวข้อ Fast Track to Scientific Databases สำหรับรายวิชา SCID 518 : Generic Skills in Science Research (จำนวน 43 คน)
13.00-15.00 น.
ห้อง P114
รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2552 ในงานวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล
15.00-16.30 น.
สำนักงานอธิการบดี ศาลายา
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
อบรม “การติดตั้ง Windows และโปรแกรมสามัญประจำเครื่อง” รุ่นที่ 5
13.30-16.30 น.
ห้องคอมพิวเตอร์ P114
อบรม "การใช้งาน Facebook และ Twitter เบื้องต้น รุ่นที่ 2
13.30-16.30 น.
ห้องคอมพิวเตอร์ P114
อบรม "การสร้าง Poster ผลงานวิจัย ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop" รุ่นที่ 9
13.30-16.30 น.
ห้องคอมพิวเตอร์ P114
อบรม "Zotero: An Endnote alternative" รุ่นที่ 1
13.30-16.30 น.
ห้องคอมพิวเตอร์ P114
อบรม "How EndNote can help you with your Research and Thesis" รุ่นที่ 31
13.30-16.30 น.
ห้องคอมพิวเตอร์ P114
อบรม "การใช้งาน Facebook และ Twitter เบื้องต้น" รุ่นที่ 1
13.30-16.30 น.
ห้องคอมพิวเตอร์ P114
เจ้าหน้าที่ห้องสมุดและเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้บริหารของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ จำนวน 10 คน ขอศึกษาดูงานห้องสมุด และ Social Network
9.00-12.00
ห้องสมุด
อบรมความรู้ด้าน Social Network ให้แก่ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1 (การใช้ Facebook)
8.00-9.00
ห้องประชุมชั้น 4 คณะ ICT
ผู้บริหารและบรรณารักษ์หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้องสมุด ด้านการปรับปรุงพื้นที่บริการ
13.00-14.00
ห้องสมุด
เจ้าหน้าที่ของศูนย์รับบริจาคหนังสือห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และสักขีพยาน ตรวจนับเงินที่ได้จากการขายหนังสือที่ได้รับบริจาค ในงานมหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 5
 
ห้องสมุด
งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 5
9.00-18.00
ลานตึกกลม
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
นักศึกษาและอาจารย์ จำนวน 13 คนจาก ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ และบรรณารักษศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ด้านทรัพยากรสารสนเทศและการจัดบริการสารสนเทศ
9.30-12.00
ห้องสมุด
คณะกรรมการเยี่ยมสำรวจคณะวิทยาศาสตร์ (งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข) ตามระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล MUQD ระยะที่ 3 (26-27 ม.ค. 53)
14.00-15.00
ห้องสมุด
นาฬิกา GUESS ร่วมมือกับ สำนักพิมพ์ MAC ในโครงการ Love to Give มอบหนังสือและวารสารให้กับห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อบริจาคให้กับน้องๆ ที่ขาดแคลนปัจจัยทางการศึกษา
11.00-11.30
ห้องสมุด
บรรยายหัวข้อ "บทบาทของนักประชาสัมพันธ์ กับการสร้างสังคมออนไลน์ของมหาวิทยาลัยมหิดล และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ" และให้ข้อเสนอแนะในการสัมมนา เครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดล
-
ร.ร. ไอศวรรย์พัทยา จ.ชลบุรี
นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 หลักสูตร กศ.บ. (5 ปี) วิชาเอกวิทยาศาสตร์-เคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 13 คน ศึกษาดูงานห้องสมุด ประกอบการเรียนวิชา คม 472 (สารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ของภาควิชาเคมี
9.30-12.00
ห้องสมุด
บุคลากรงานสารสนเทศฯ จัดกิจกรรมสัมมนาประจำปี 2553 ทัศนศึกษานอกสถานที่เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และกระชับความสัมพันธ์ ของบุคลากรและครอบครัว ที่ บ้านธารพฤษา รีสอร์ท อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
-
อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมงานสังสรรค์ปีใหม่ ของหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล 11.00-16.00
หอสมุดฯ ศาลายา

ภาพข่าวและกิจกรรมย้อนหลัง