ภาพข่าวและกิจกรรม ปี 2553

วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่

พิธีทำบุญใส่บาตร และงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่

 

ครัวกรุงเทพ

ห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มอบหนังสือและวารสาร ให้แก่ศูนย์บริจาคหนังสือห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

 

P106

บรรยาย การสืบค้นสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้แก่ นิสิตระดับปริญญาตรี ภาควิชาเคมี มศว.

 

P114

อบรม การตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์ด้วย Turnitin2 รุ่นที่ 3

13.30-16.30 น.

P114

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมงาน Meet the Dean

13.00-15.00 น.

L01

ร่วมบริจาคเสื้อกันหนาว ผ้าห่ม โครงการอุ่นกาย อุ่นใจ น้ำใจไทยต้านภัยหนาว ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย ที่มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

15.00 น.

สุขุมวิท 63

อบรม Zotero - Free Reference Management Software รุ่นที่ 6

13.30-16.30 น.

P114

มอบหนังสือ วารสาร พร้อมอุปกรณ์การศึกษาและอุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงเรียนบ้านสงป่าเปลือย และโรงเรียนบ้านนาน้อย อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย

 

P106

ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพลเมืองที่ดีและพลังของแผ่นดิน โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2553

8.00-9.00 น.

หน้าตึก K

วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
อบรม "เทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote เบื้องต้น รุ่นที่ 35"

13.30-16.30 น.

P114

อบรม "การสร้าง Poster ผลงานวิจัย ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop รุ่นที่13"

13.30-16.30 น.

P114

ศูนย์รับบริจาคหนังสือห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ วารสาร เสื้อผ้าสำหรับเด็ก และอุปกรณ์การเรียน ให้กับโรงเรียนหลุงกัง อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ในโครงการค่ายสัตวแพทย์อาสาสัญจร

-

ห้องสมุดชั้น 1

หัวหน้างานสารสนเทศฯ เข้าร่วมประชุมในงานประชุมและนิทรรศการ QS-APPLE 2010 ที่มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมเป็นเจ้าภาพ

-

สิงคโปร์

ให้การต้อนรับอาคันตุกะจากมหาวิทยาลัย Niigata University ประเทศญี่ปุ่น และนำชมห้องสมุด

-

ห้องสมุด

ร่วมแสดงนิทรรศการ มรดกความทรงจำแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ในงานเวทีวิชาการจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

9.00-16.00 น.

สำนักงานอธิการบดี

บรรยายหัวข้อ "International Journals on Science and Technology Education" รายวิชา ILSE610 สำหรับ นศ. ปริญญาโทและเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการศึกษา สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

13.00-16.00 น.

P114

วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
Basic EndNote (English for foreign students) 4th training

13.30-16.30 น.

P114

บรรยายและสาธิต “MSI Eureka : The Gateway to Inorganic Materials”

9.00-12.00 น.

P114

การตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์ด้วย Turnitin 2 (สำหรับนักศึกษา) รุ่นที่ 2

13.30-16.30 น.

P114

บุคลากรงานสารสนเทศฯ เข้าร่วมงานวันครบรอบ 52 ปีวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ และบุคลากร 2 คน เข้ารับโล่รางวัลข้าราชการดีเด่นประจำปี 2553

13.00-16.00 น.

L01ตึกกลม

ศูนย์รับบริจาคหนังสือห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ร่วมจัดนิทรรศการ และรับบริจาคหนังสือ ในกิจกรรม PTTRM Knowledge Fair 2010 ของสำนักงานบริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด

9.00-15.00 น.

อาคารไทยสามัคคี
ประกันภัย

อบรมการใช้โปรแกรม SPSS ในการประมวลผลการเรียน (ตัดเกรด) รุ่นที่ 1

13.30-16.30 น.

P114

อบรมการใช้ Turnitin 2 : Write Cycle (สำหรับอาจารย์และบุคลากร)

13.30-16.30 น.

P114

วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
อบรมการใช้ Photoshop เบื้องต้น

13.30-16.30 น.

P114

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ได้รับรางวัลข้าราชการดีเด่น ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2553

 

 

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมงานคารวะ-อำลา-อาลัยผู้เกษียณอายุงาน ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2553

13.00-17.00 น.

L01 ตึกกลม

การบรรยายและฝึกปฏิบัติการ หัวข้อ Fast Track to Scientific Databases สำหรับรายวิชา SCID 518 : Generic Skills in Science Research (กลุ่ม 2 จำนวน 70 คน)

13.00-15.00 น.

P114

การบรรยายและฝึกปฏิบัติการ หัวข้อ Fast Track to Scientific Databases สำหรับรายวิชา SCID 518 : Generic Skills in Science Research (กลุ่ม 1 จำนวน 70 คน)

13.00-15.00 น.

P114

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล

15.30 น.

หน้าตึก K

อบรม Presentation แบบมืออาชีพด้วย PowerPoint 2007 รุ่นที่ 5

13.30-16.30 น.

P114

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ไปร่วมเป็นวิทยากร ในการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 28

 

มทร. อีสาน

บุคลากรงานสารสนเทศฯ จำนวน 2 ราย ไปร่วมการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 28

 

มทร. อีสาน

อบรมการตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกผลงานวิชาการด้วย Turnitin 2 (สำหรับนักศึกษา)

13.30-16.30 น.

P114

อบรมการตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกผลงานวิชาการด้วย Turnitin 2 (สำหรับอาจารย์และบุคลากร)

13.30-16.30 น.

P114

นิทรรศการ ภาพถ่าย "ด้วยรักษ์" ของ นส. สุภัชญา เตชะชูเชิด นศ.ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ หนึ่งในเยาวชนโครงการ Hatch-U รุ่นที่ 1 ของมูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์ มูลนิธีเพื่อสนับสนุนเยาวชนไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม

 

ห้องสมุดชั้น 3

อบรม Zotero : An Endnote alternative รุ่นที่ 5

13.30-16.30 น.

P114

งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ (60 ปี) ของคุณดวงจิต ชาติชาลี พนักงานทั่วไป ของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

16.30-18.30 น.

P113

จัดฝึกอบรมให้แก่ทีมบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จำนวน 3 ราย

9.00-16.30 น.

P114

ศูนย์รับบริจาคหนังสือห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือและวารสาร ร่วมโครงการพัฒนาระบบห้องสมุดให้กับผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา นครปฐม

 

ห้องสมุดชั้น 1

วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
การอบรมเทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote (เบื้องต้น) รุ่นที่ 34

13.30-16.30

P114

การอบรมเทคนิคการใช้งาน Facebook และ Twitter แบบมืออาชีพ รุ่นที่ 3

13.30-16.30

P114

บุคลากรงานสนเทศฯ ร่วมงานสัมมนาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2553 : ทัศนศึกษาที่จังหวัดชุมพร

-

จังหวัดชุมพร

ศูนย์บริจาคหนังสือห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือให้วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

 

 

ห้องสมุด ชั้น 1

ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข จัดกิจกรรม "หนังสือมือสอง เพื่อน้อง OPEN HOUSE" ในงานเปิดบ้านนักวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2553

 

8.30-16.30 น.

ห้องสมุด ชั้น ,2,3

บุคลากรงานสนเทศฯ ร่วมงานสัมมนาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2553 : สัมมนาวิชาการตำแหน่งประเภทสนับสนุน เรื่อง การสร้างความคิดเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์ในการทำงาน

9.00-16.00 น.

ห้องประชุม อาคารสตางค์

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมพิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ (วันแม่แห่งชาติ)

8.30 น.

หน้าตึก K

อาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ม. ราชภัฎนครปฐม จำนวน 75 คน ศึกษาดูงานห้องสมุด

 

9.00-12.00 น.

ห้องสมุด ชั้น 1,2,3

วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่

อบรม How EndNote can help you with your Research and Thesis รุ่นที่ 33

13.30-16.30 น.

ห้อง P114

บรรยายและฝึกอบรมเรื่อง Learning Resources ให้แก่คณะแพทย์จาก Kunming Medical College จำนวน 20 คน

9.00-15.00 น.

ห้อง P114

อบรม "การสร้าง Presentation แบบมืออาชีพด้วยโปรแกรม Powerpoint รุ่นที่ 4

13.30-16.30 น.

ห้อง P114

อบรม Zotero : An Endnote alternative รุ่นที่ 4

13.30-16.30 น.

ห้อง P114

งานพิธีทำบุญครบรอบ 91 ปี ศาสตราจารย์สตางค์ มงคลสุข

10.00-13.00 น.

ห้องประชุม
อาคารสตางค์

Web of Science Workshop by Thomson Reuters

9.00-12.00น.

P114

บรรยายหัวข้อ "การตลาดห้องสมุดยุคใหม่ด้วย Web 2.0 และ Social Networking" ให้แก่นิสิตปริญญาตรี ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

9.30- 11.30 น.

มศว.

การอบรมวิธีการใช้งาน "Turintin - Plagiarism Prevention"

13.30- 16.30 น.

P114

วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่

ศึกษาดูงานโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะการทำงาน คณะวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 2

-

มทส.

บรรยายเรื่อง ความสำเร็จและประสบการณ์ในการสร้างความรู้จัก และเป็นที่ยอมรับ (Visibility) ขององค์กร

13.30-16.30 น.

สำนักงานอธิการบดี
มจธ.

อบรมโปรแกรม Excel ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากร สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

9.00-16.30 น.

สถาบันวิจัยฯ

Zotero : An Endnote alternative รุ่นที่ 3

13.30-16.30 น.

ห้อง P114

บรรณารักษ์ ห้องสมุดกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 5 คน เยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้องสมุด

9.00-12.00 น.

ห้อง P114

การใช้งาน Blog by Wordpress รุ่นที่ 1

13.30-16.30 น.

ห้อง P114

How EndNote can help you with your Research and Thesis รุ่นที่ 32

13.30-16.30 น.

ห้อง P114

"การใช้งาน Facebook และ Twitter เบื้องต้น" (เทคนิคการใช้ Facebook ให้ปลอดภัย)

13.30-16.30 น.

ห้อง P114

ศูนย์บริจาคหนังสือห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข บริจาคหนังสือวารสาร จำนวน 1,000 เล่ม ให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

9.30-11.00 น.

ร.ร.มหิดลวิทย์

บุคลากรงานสารสนเทศฯ เข้าร่วมงานปฐมนิเทศอาจารย์และบุคลากรใหม่ ของคณะวิทยาศาสตร์ ปี 2552-2553

13.00-16.00 น.

ห้องประชุม
อาคารสตางค์

งานตรวจสอบภายใน เยี่ยมตรวจสอบงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ประจำปี 2553

9.00-16.00 น.

ห้องสมุด

เข้าร่วมกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoPS): กลุ่มพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 6/2553 โครงการ "Making it Happen : R2R+HRD 2552-2553"

13.30-16.30

หอสมุดและ
คลังความรู้ ศาลายา

เข้าร่วมกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoPS): กลุ่มงานเทคนิค ครั้งที่ 6/2553 และเป็นวิทยากรในหัวข้อ "การดำเนินงานทรัพยากรสารสนเทศ ได้รับบริจาค/อภินันทนาการ : กรณีห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข"

9.00-12.00

หอสมุดและ
คลังความรู้ ศาลายา

Panel Discussion : "New Life in Faculty of Science". Orientation for New Graduate Students 2010

13.40-14.40

L03
ฝึกอบรม "การจัดทำเว็บไซต์อย่างง่าย" ให้แก่สมาชิกกลุ่มฟันเฟืองสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์

13.00-15.00

ห้อง P611
ภาควิชาฟิสิกส์
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
งานประชุมเครือข่ายผู้ดูแลเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2553 และการสัมมนา The Current Status of Social Network for Mahidol-Phayathai Society

11.30-12.30,
13.00-16.30

ห้อง P113,
K102
บรรยายหัวข้อ The Use of Electronic Resources in Forensic Science ให้นักศึกษาปริญญาโทนิติวิทยาศาสตร์ 20 คน
13.30-15.30
ห้อง P114
บุคลากรของงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข จำนวน 9 คน เข้าร่วมสัมมนาบุคลากรของหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
-
บางแสน
บุคลากรของงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เชิญ รศ.ดร. ศิริลักษณ์ สุวรรณวงศ์ มาบรรยายและฝึกอบรมเรื่องการสร้างแบบสอบถามด้วยโปรแกรม SPSS
13.00-16.00
ห้อง P114
นักศึกษาสาขาการจัดการครัวและภัตตาคาร คณะอุตสาหกรรมบริการ วิทยาลัยดุสิตธานี มอบหนังสือให้แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และเยี่ยมชมห้องสมุด
-
ศูนย์รับบริจาค
ศูนย์รับบริจาคหนังสือห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือบริจาคแก่โรงเรียนบ้านวังหมี
-
ศูนย์รับบริจาค
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกการอบรมเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารสำนักวิทยบริการ
8.30-12.00 น.
ราชภัฎมหาสารคาม
ผู้บริหารและบุคลากรของห้องสมุดสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และห้องสมุดสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ จำนวน 9 คน เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน 9.00-12.00 น.
ห้องสมุด
ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำนวน 23 คน เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน 9.00-12.00 น.
ห้องสมุด
ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ให้การต้อนรับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสที่มาเยี่ยมชื่นชมคณะวิทยาศาสตร์ 11.00-11.30 น.
ห้องสมุดชั้น 2
บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมพิธีทำบุญ และรดน้ำขอพรผู้ใหญเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ของคณะวิทยาศาสตร์ 7.00-11.00 น.
ห้องประชุม อาคารสตางค์ฯ
ประชุมเครือข่ายผู้ดูแลเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1/2553 11.00-16.00 น.
ห้องประชุม สถาบันวิจัยภาษาฯ
เปิดให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ชุดใหม่ ณ จุดบริการสืบค้นสารสนเทศ จำนวน 18 เครื่อง -
ห้องสมุดชั้น 2
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
อบรม “เทคนิคการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์” รุ่นที่ 4 13.30-16.30 น.
ห้องคอมพิวเตอร์ P114
อบรม "How EndNote can help you with your Research and Thesis" (English Version '2) 13.30-16.30 น.
ห้องคอมพิวเตอร์ P114
อบรม "การสร้าง Poster ผลงานวิจัย ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop" รุ่นที่ 10 13.30-16.30 น.
ห้องคอมพิวเตอร์ P114
อบรม "การสร้าง Presentation แบบมืออาชีพด้วยโปรแกรม Powerpoint" รุ่นที่ 3 13.30-16.30 น.
ห้องคอมพิวเตอร์ P114
อบรม "Zotero: An Endnote alternative" รุ่นที่ 2 13.30-16.30 น.
ห้องคอมพิวเตอร์ P114
การประชุมคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานมหาวิทยาลัยของงานสารสนเทศฯ จำนวน 13 ราย ตามข้อตกลงการปฏิบัติงานล่วงหน้า (PA) ประจำปีงบประมาณ 2553 ครึ่งปีแรก (1 ก.ย.52-28 ก.พ. 53) 8.30-16.30 น.
ห้อง K527
การอบรมวิธีใช้ฐานข้อมูล Thieme Chemistry : Science of Synthesis 13.00-15.00 น.
ห้อง P114
การประชุมคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการ-ลูกจ้างจำนวน 6 ราย ของงานสารสนเทศฯ ตามข้อตกลงการปฏิบัติงานล่วงหน้า (PA) ประจำปีงบประมาณ 2553 ครึ่งปีแรก (1 ก.ย.52-28 ก.พ. 53)
9.00-16.00 น.
ห้อง P113
การบรรยายและฝึกปฏิบัติการ หัวข้อ Fast Track to Scientific Databases สำหรับรายวิชา SCID 518 : Generic Skills in Science Research (จำนวน 43 คน)
13.00-15.00 น.
ห้อง P114
รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2552 ในงานวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล
15.00-16.30 น.
สำนักงานอธิการบดี ศาลายา
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
อบรม “การติดตั้ง Windows และโปรแกรมสามัญประจำเครื่อง” รุ่นที่ 5
13.30-16.30 น.
ห้องคอมพิวเตอร์ P114
อบรม "การใช้งาน Facebook และ Twitter เบื้องต้น รุ่นที่ 2
13.30-16.30 น.
ห้องคอมพิวเตอร์ P114
อบรม "การสร้าง Poster ผลงานวิจัย ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop" รุ่นที่ 9
13.30-16.30 น.
ห้องคอมพิวเตอร์ P114
อบรมความรู้ด้าน Social Network ให้แก่ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 2 (การใช้ Twitter)
8.00-9.00
ห้องประชุมชั้น 4 คณะ ICT
อบรม "Zotero: An Endnote alternative" รุ่นที่ 1
13.30-16.30 น.
ห้องคอมพิวเตอร์ P114
อบรม "How EndNote can help you with your Research and Thesis" รุ่นที่ 31
13.30-16.30 น.
ห้องคอมพิวเตอร์ P114
อบรม "การใช้งาน Facebook และ Twitter เบื้องต้น" รุ่นที่ 1
13.30-16.30 น.
ห้องคอมพิวเตอร์ P114
เจ้าหน้าที่ห้องสมุดและเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้บริหารของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ จำนวน 10 คน ขอศึกษาดูงานห้องสมุด และ Social Network
9.00-12.00
ห้องสมุด
อบรมความรู้ด้าน Social Network ให้แก่ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1 (การใช้ Facebook)
8.00-9.00
ห้องประชุมชั้น 4 คณะ ICT
ผู้บริหารและบรรณารักษ์หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้องสมุด ด้านการปรับปรุงพื้นที่บริการ
13.00-14.00
ห้องสมุด
เจ้าหน้าที่ของศูนย์รับบริจาคหนังสือห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และสักขีพยาน ตรวจนับเงินที่ได้จากการขายหนังสือที่ได้รับบริจาค ในงานมหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 5
 
ห้องสมุด
งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 5
9.00-18.00
ลานตึกกลม
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
นักศึกษาและอาจารย์ จำนวน 13 คนจาก ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ และบรรณารักษศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ด้านทรัพยากรสารสนเทศและการจัดบริการสารสนเทศ
9.30-12.00
ห้องสมุด
คณะกรรมการเยี่ยมสำรวจคณะวิทยาศาสตร์ (งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข) ตามระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล MUQD ระยะที่ 3 (26-27 ม.ค. 53)
14.00-15.00
ห้องสมุด
นาฬิกา GUESS ร่วมมือกับ สำนักพิมพ์ MAC ในโครงการ Love to Give มอบหนังสือและวารสารให้กับห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อบริจาคให้กับน้องๆ ที่ขาดแคลนปัจจัยทางการศึกษา
11.00-11.30
ห้องสมุด
บรรยายหัวข้อ "บทบาทของนักประชาสัมพันธ์ กับการสร้างสังคมออนไลน์ของมหาวิทยาลัยมหิดล และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ" และให้ข้อเสนอแนะในการสัมมนา เครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดล
-
ร.ร. ไอศวรรย์พัทยา จ.ชลบุรี
นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 หลักสูตร กศ.บ. (5 ปี) วิชาเอกวิทยาศาสตร์-เคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 13 คน ศึกษาดูงานห้องสมุด ประกอบการเรียนวิชา คม 472 (สารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ของภาควิชาเคมี
9.30-12.00
ห้องสมุด
บุคลากรงานสารสนเทศฯ จัดกิจกรรมสัมมนาประจำปี 2553 ทัศนศึกษานอกสถานที่เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และกระชับความสัมพันธ์ ของบุคลากรและครอบครัว ที่ บ้านธารพฤษา รีสอร์ท อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
-
อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมงานสังสรรค์ปีใหม่ ของหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล 11.00-16.00
หอสมุดฯ ศาลายา

ภาพข่าวและกิจกรรมย้อนหลัง

ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2563
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2562
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2561
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2560
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2559
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2558
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2557
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2556
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2555
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2554
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2553
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2552
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2551
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2550
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2549
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2548
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2547
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2546