ภาพข่าวและกิจกรรม ปี 2558

วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
24-25 ธ.ค. 58

บรรยายเรื่อง "การสืบค้นงานสารสนเทศเพื่อการวิจัย"

- โรงแรม The River Hotel จังหวัดนครพนม
18-20 ธ.ค. 58

บุคลากรงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การเสริมสร้างความรัก ความผูกพันองค์กร และการเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม

- อุทยานแห่งชาติปางสีดา จังหวัดสระแก้ว
17 ธ.ค. 58

อบรมพิเศษ "Bring your own website สำหรับเว็บมาสเตอร์"

13.30-16.30 P114
17 ธ.ค. 58

บุคลากรจาก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
เยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
11 ธ.ค. 58

บุคลากรงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ร่วมกิจกรรม Bike for Dad

- -
4 ธ.ค. 58

บุคลากรงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการ พนักงานที่ดี และเป็นพลังของแผ่นดิน และร่วมลงนามถวายพระพร ประจำปี 2558

09.09 คณะวิทยาศาสตร์
3 ธ.ค. 58

ผู้บริหาร บรรณารักษ์ นักวิทยาศาสตร์ และบุคลากรจาก สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
30 พ.ย. 58

บุคลากรงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ร่วมงาน Meet the Deans

10.00-12.00 คณะวิทยาศาสตร์
21 พ.ย. 58

อบรม "การใช้โปรแกรมระบบตรวจสอบการคัดลอกบทความวิชาการ Turnitin"

- บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
20 พ.ย. 58

บุคลากรงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข งานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ และหน่วยศิลปกรรม
ร่วมกันอวยพรและมอบของขวัญ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ศาสตราจารย์ศกรณ์ มงคลสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

14.00 คณะวิทยาศาสตร์
19 พ.ย. 58

อาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ศึกษาดูงาน SCG Innovative Exposition 2015 

13.00-16.00 SCG Experience
18 พ.ย. 58

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "การตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกผลงานวิชาการด้วย Turnitin (สำหรับอาจารย์และบุคลากร)” รุ่นที่ 9

13.30-16.30 P114
16 พ.ย. 58

บุคลากรงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เข้าร่วมงานปัญญามหิดล คุณภาพคน คุณภาพงาน : Mahidol Quality Fair 2015

- มหาวิทยาลัยมหิดล
(ศาลายา)
13 พ.ย. 58

อบรม "การใช้โปรแกรมระบบตรวจสอบการคัดลอกบทความวิชาการ Turnitin"

- อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
12, 19 พ.ย. 58

แสดงความยินดีกับคุณบุญญาวดี พงษ์ศิลา
ในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จาก วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
11 พ.ย. 58

อบรมพิเศษ เทคนิคการจัดการเว็บไซต์ด้วย Adobe Dreamweaver (สำหรับเว็บมาสเตอร์) 

13.30-16.30 P114
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
28 ต.ค. 58

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "สร้างสรรค์ Infographic ด้วย Piktochart"

13.30-14.30 P114
27 ต.ค. 58

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ" เทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X7 ขั้นสูง" รุ่นที่ 13

13.30-15.00 P114
26-27 ต.ค. 58

การถ่ายทำ Mahidol Channel

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
26 ต.ค. 58

คณะสัมภาษณ์เรื่องช้างเขาใหญ่

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
26 ต.ค. 58

อาจารย์และนักศึกษาคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าเยี่ยมชมและดูงานห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

13:00-16:30 ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
26 ต.ค. 58

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ เทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X7 เบื้องต้น รุ่นที่ 56

13.30-16.30 P114
21 ต.ค. 58

บุคลากรงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวาระครบรอบ 57 ปี

- คณะวิทยาศาสตร์
20 ต.ค. 58

บุคลากรงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เข้าร่วมกิจกรรม เรียนรู้วิธีการจัดดอกไม้ Flower & Decor
และร่วมเป็นอาสาสมัครจัดดอกไม้ ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

- บริเวณลานตึกกลม
คณะวิทยาศาสตร์
20 ต.ค. 58

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ทำพิธีสักการะศาลประจำคณะวิทยาศาสตร์ (พ่อปู่ท้าวสิงหล)

- ศาลพระภูมิประจำคณะฯ
19 ต.ค. 58

อบรมการตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์ด้วย Turnitin 2 (สำหรับนักศึกษา) รุ่นที่ 21

- P114
16 ต.ค. 58

บุคลากรงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข รอรับเสด็จ สมเด็จพระเทพฯ

- สถานีรถไฟสวนจิตรลดา
9 ต.ค. 58

กิจกรรมศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบสิ่งพิมพ์ทั้งหนังสือ และวารสาร
และ ได้รับสิ่งพิมพ์ หนังสือเสริมความรู้ และนิตยสาร จากตัวแทนกลุ่มต่างๆ

- P102
6 ต.ค. 58

เสวนาพิเศษเรื่อง ลิขสิทธิ์สำหรับการเรียนการสอน และ Social media

- K102
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
26 ก.ย. 58

บรรยายโครงการประชุมสัมมนาเรื่อง "ข้อควรระวังในการตีพิมพ์บทความในวารสาร Open Access และเทคนิคการสืบค้นข้อมูลเพื่อการวิจัย"

- มหาวิทยาลัยพะเยา
23 ก.ย. 58

บุคลากรงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เข้าร่วมงานเกษียณอายุผู้ปฏิบัติงาน "มุทิตาวิทยา 58" ประจำปี 2558

- คณะวิทยาศาสตร์
8-9 ก.ย. 58

บุคลากรงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เข้าร่วมงานเสวนาเครือข่ายจัดการความรู้
ระหว่างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 29 ภายใต้หัวข้อ "การบริหารสินทรัพย์ความรู้ (knowledge assets)"

- มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 ก.ย. 58

กิจกรรม E-Databases : Small Group Training
เรื่อง "แนะนำการสืบค้นฐานข้อมูลและวารสารอิเล็กทรอนิกส์ การใช้งาน SciFinder"

12.00-13.00 P115
2 ก.ย. 58

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ" เทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X7 "
ประกอบการสอนวิชา SCBT485 - 486 : Senior Project

13.30-16.00 P114
2 ก.ย. 58

กิจกรรม E-Databases : Small Group Training
เรื่อง "แนะนำการสืบค้นฐานข้อมูลและวารสารอิเล็กทรอนิกส์ การใช้งาน EBSCO"

12.00-13.00 P115
1-3 ก.ย. 58

งาน mini BookFair 2015

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
1 ก.ย. 58

กิจกรรม E-Databases : Small Group Training
เรื่อง " การใช้งาน Web of Science"

12.00-13.00 P115
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
28 ส.ค. 58

งานเลี้ยงแสดงความยินดีกับ ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล
ในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

- โรงแรมสุโกศล
27 ส.ค. 58

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "การดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล"

13.30-14.30 P114
27 ส.ค. 58

บรรยายพิเศษ เรื่อง “การตรวจสอบคุณภาพวารสาร กับ ข้อควรพิจารณาการตีพิมพ์บทความ ในวารสารวิชาการที่เป็น Open Access”

- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
26 ส.ค. 58

บุคลากรงานสารสนเทศ ฯ เยิ่ยมชมหอสมุด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
25-26 ส.ค. 58

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "การวิเคราะห์สถิติสำหรับงานวิจัย (SPSS)"

- P114
21 ส.ค. 58

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบกระเป๋า ย่าม อุปกรณ์การเรียน ตามโครงการ "กระเป๋าให้น้อง"
จาก ตัวแทนและเจ้าหน้าที่จากสำนักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ

- P102
21 ส.ค. 58

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบกระเป๋าตามโครงการ "กระเป๋าให้น้อง"
จาก ตัวแทนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมคณะ

- P102
20, 21, 24 ส.ค. 58

บรรยายรายวิชา SCID518 : Generic Skills in Science Research
หัวข้อ Fast Track to Scientific Databases สำหรับบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ

- P114
19 ส.ค. 58

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "สูตรโครงสร้างกับงานวิจัยด้วย ChemDraw"

13.30-16.30 P114
18 ส.ค. 58

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบสิ่งพิมพ์ทั้งหนังสือความรู้ทั่วไป นิทานและสำหรับเด็ก
จาก ตัวแทนเจ้าหน้าที่จากฝ่ายตรวจและบังคับการ กรมควบคุมมลพิษ

- P102
18 ส.ค. 58

บุคลากรงานสารสนเทศ ฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

- กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15 ส.ค. 58

ทีมผู้บริหาร บรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่จากห้องสมุดธนาคารแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
14 ส.ค. 58

บุคลากรงานสารสนเทศ ฯ เยิ่ยมชมหอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ IMAGINE Lounge

- มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
14 ส.ค. 58

บุคลากรงานสารสนเทศ ฯ เยิ่ยมชมศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และ หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์

- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
13 ส.ค. 58

บุคลากรงานสารสนเทศ ฯ เยิ่ยมชมอุทยานการเรียนรู้ TK park

- TK Park
11 ส.ค. 58

Graduate Student Orientation 2015

14.30-14.50 คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
11 ส.ค. 58

บุคลากรงานสารสนเทศฯ เข้าร่วมกิจกรรม "โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้ของชุมชนนักปฏิบัติสำนักงาน เครือข่ายบริการห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล"

- หอสมุดและคลังความรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล
11 ส.ค. 58

บุคลากรงานสารสนเทศฯ เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

- คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
10 ส.ค. 58

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "การใช้ SPSS modeller"

09.00-16.00 P114
10-11 ส.ค. 58

บรรยายและฝึกอบรมในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การสืบค้นฐานข้อมูลเพื่อการสนับสนุนงานวิชาการ

- โรงแรมมารวยการ์เด้น
6-7 ส.ค. 58

บุคลากรงานสารสนเทศ ฯ ร่วมสัมมนาวิชาการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2558

- อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
3 ส.ค. 58

บุคลากรงานสารสนเทศ ฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น และ รศ.ดร. วุฒิชัย เอื้อวิทยาศุภร
เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขาชีวเคมี และ รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาขาเคมี ประจำปี 2558

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
27 ก.ค. 58

บุคลากรงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เข้าร่วมประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการการประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 16 พ.ศ.2558

12.00-16.00 สำนักหอสมุดแห่งชาติ
24 ก.ค. 58

คณะทำงานของหน่วยจดหมายเหตุฯ คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สัญจร หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล

- จังหวัดปทุมธานี
24 ก.ค. 58

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมอวยพรวันเกิด ศาสตราจารย์ ดร.อมเรศ ภูมิรัตน

- สวทช
23 ก.ค. 58

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "การทำ online presentation ด้วยโปรแกรม Prezi"

13.30-15.00 P114
15 ก.ค. 58

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมพิธีทำบุญครบรอบ 92 ปี "อาจารย์สตางค์"

- คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
14, 23 ก.ค. 58

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop"
ประกอบการสอนวิชา SCPL291 Scientific Illustration"

- P114
14 ก.ค. 58

บุคลากรงานสารสนเทศฯ เข้าร่วมกิจกรรม "โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้ของชุมชนนักปฏิบัติสำนักงาน เครือข่ายบริการห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล"

- หอสมุดและคลังความรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล
14 ก.ค. 58

บุคลากรงานสารสนเทศร่วมแสดงความยินดีกับ ศ.ดร. มธุรส พงษ์ลิขิตมงคล และ ศ.ดร. ศราวุฒิ จิตรภักดี
เนื่องในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ สาขาชีวเคมี

- ภาควิชาชีวเคมี
13 ก.ค. 58

Chemistry Graduate Student Orientation 2015

10.00-11.30 คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
13 ก.ค. 58

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบสิ่งพิมพ์และสื่ออุปกรณ์ประกอบการศึกษา
ให้แก่ คุณอมรรัตน์ แซ่ส่ง ตัวแทนจากสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

- P102
10 ก.ค. 58

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับหนังสือและสิ่งพิมพ์
จาก ตัวแทนครูจากโรงเรียนเผดิมศึกษา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

- P102
3 ก.ค. 58

นักศึกษาจาก University of North Texas เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
1 ก.ค. 58

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบหนังสือและวารสาร
ให้แก่ ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี

- P102
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
27-29 มิ.ย. 58

บุคลากรงานสารสนเทศเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเสริมศักยภาพการทำงานเป็นทีม (Team Building) ประจำปี 2558

- จังหวัดกาญจนบุรี
27 มิ.ย., 1 ก.ค. 58

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับหนังสือและวารสาร
จาก ตัวแทนกลุ่มนักเรียน 2 กลุ่มจากโรงเรียนเทพศิรินทร์ (กรุงเทพฯ)

- P102
25 มิ.ย. 58

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบหนังสือและวารสาร
ให้แก่ โรงเรียนเอกอโยธยา จ.พระนครศรีอยุธยา และ โรงเรียนบ้านคลองซับน้อยสามัคคี จ.นครราชสีมา

- P102
23 มิ.ย. 58

บรรยาย Special Problems in Biology (SCBI 300)

10.00-12.00 P114
11-13 มิ.ย. 58

บุคลากรงานสารสนเทศเข้าร่วมนำเสนอผลงานและร่วมประชุมในงานประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 16 (CONSAL XVI)

- ศูนย์นิทรรศการและการประชุม BITEC
15, 19 มิ.ย. 58

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "การสร้าง Application บน Android"

07.00 - 19.00 P114
15 มิ.ย. 58

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบหนังสือและวารสาร
ให้แก่ ตัวแทนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

- P102
10, 17, 24 มิ.ย. 58

Book shopping Day

- ร้านหนังสือ Booknet,
ศูนย์หนังสือจุฬาฯ,
ร้าน PB for Books
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
29 พ.ค. 58

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับสิ่งพิมพ์ที่ระลึก
จาก ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
27 พ.ค. 58

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบสิ่งพิมพ์บริจาคทั้งหนังสือและวารสาร สื่อประกอบการศึกษา
ให้แก่ ตัวแทนจากแผนกที่ 3 กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก ต.ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

- P102
25 พ.ค. 58

อบรม เรื่อง “เทคนิคการสืบค้น Citation จากฐานข้อมูล TCI ISI SCOPUS และกลยุทธ์การส่งเสริมบทความวิจัย ให้ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน Refereed Journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติ และนานาชาติ” 

- ม. ศิลปากร
22 พ.ค. 58

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "Wolfram Alpha"

13.30-14.30 P114
19-20 พ.ค. 58

บุคลากรงานสารสนเทศ เข้าร่วม โครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม การสัมมนาทางวิชาการ
เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน Massive Open Online Course (MOOC)

- ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
18 พ.ค. 58

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบสิ่งพิมพ์ทั้งหนังสือและวารสาร
ให้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน สพฐ. ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

- P102
15 พ.ค. 58

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบสิ่งพิมพ์บริจาคทั้งหนังสือและวารสาร
ให้แก่ โรงเรียนอุทยานศึกษากระบี่ (สช.) ตำบลคลองเม้า อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

- P102
7 พ.ค. 58

นายอภิชัย อารยะเจริญชัย เป็นพิธีกรรับเชิญสัมภาษณ์ คุณภาณุมาศ ทองธนากุล
นักเขียนเจ้าของผลงานหนังสือขายดี "การลาออกครั้งสุดท้าย"

- สำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยรังสิต
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
29 เม.ย. 58

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับสิ่งพิมพ์ จาก ตัวแทนจากมูลนิธิโอ.เค.ไลฟ์

- P102
29 เม.ย. 58

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop"
ประกอบการสอนวิชา SCPL291 Scientific Illustration"

13.00-16.30 P114
28 เม.ย. 58

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "Cloud storage ฝากไฟล์ไว้บนฟ้า"

13.30-15.00 P114
24 เม.ย. 58

การตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์ด้วย Turnitin 2 (สำหรับนักศึกษา) รุ่นที่ 20

13.30-15.30 P114
21 เม.ย. 58

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop"
ประกอบการสอนวิชา SCPL291 Scientific Illustration"

13.00-16.30 P114
9 เม.ย. 58

ดร. ณัฐพล อ่อนปาน ตัวแทนคณะผู้แปล ได้มอบหนังสือ The Origin of Species ฉบับภาษาไทย ให้แก่ ห้องสมุดสตางค์ฯ

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
7,9 เม.ย. 58

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop"
ประกอบการสอนวิชา SCPL291 Scientific Illustration"

- P114
5 เม.ย. 58

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบหนังสือและวารสาร
ให้แก่ ตัวแทนนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

- P102
3 เม.ย. 58

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ" เทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X7 ขั้นสูง" รุ่นที่ 12

13.30-16.00 P114
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
30 มี.ค. 58

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบหนังสือและวารสารโดยจัดส่งหนังสือ ให้แก่ โรงเรียนแถบภาคตะวันออกและภาคใต้
ได้รับหนังสือบริจาคธรรมะ จาก คุณบัญจรัตน์ แซ่เฮง

- -
27 มี.ค. 58

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "Google Apps for Education"

13.00-16.00 P114
26 มี.ค. 58

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ เทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X7 เบื้องต้น รุ่นที่ 53

13.00-16.00 P114
25-26 มี.ค. 58

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "Think. Modern Library"

- บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด
25 มี.ค. 58

คณาจารย์จาก University of North Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

15.00-15.30 ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
20 มี.ค. 58

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "Google Apps for Education"

13.00-16.00 P114
19 มี.ค. 58

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "การใช้ Application ของวารสารและฐานข้อมูลที่มหาวิทยาลัยบอกรับ
ในอุปกรณ์พกพาระบบ Android"

13.30-16.30 P114
17 มี.ค. 58

ดร. ระพี บุญเปลื้อง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา นำนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1
เยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
16 มี.ค. 58

นักศึกษา จาก University of Muhammadiyah Purwokerto, Indonesia
เยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
16 มี.ค. 58

แสดงความยินดีกับคุณรัตน์ชนก ยอดพินิจ
ในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
13 มี.ค. 58

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบหนังสือและวารสาร พร้อมอุปกรณ์ประกอบการศึกษา
ให้แก่ ตัวแทนครูจากโรงเรียนบ้านระเวียง "รัตนกิจวิทยา" ต.ระเวียง อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์

- P102
13 มี.ค. 58

ดร. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "ห้องสมุด (บรรณารักษ์) กับบทบาทการสนับสนุนการวิจัย"

10.45-12.00 โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์
10 มี.ค. 58

ทางบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต ในนามของ อ.เผ่าทอง ทองเจือ ได้นำรถมารับมอบปฏิทินและสมุดบันทึกที่ได้รับจากการรับบริจาค ตั้งแต่เดือน ธ.ค. 2557 - ม.ค. 2558

- คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
9-11 มี.ค. 58

ดร. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ได้รับโล่รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น จากผลงานวิจัยเรื่อง "การพัฒนาแบบจำลองเครือข่ายทางสังคมเพื่อเพิ่มผลผลิตงานวิจัยของอาจารย์ใน มหาวิทยาลัยวิจัยไทย" จากการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558

- มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช
6 มี.ค. 58

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบหนังสือและวารสาร
ให้แก่ ตัวแทนจากสำนักบรรณสาร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

- P102
3 มี.ค. 58

SCAN 604 : Current Topics in Cellular and Structural Biology

09.00-12.00 P114
2 มี.ค. 58

แสดงความยินดี บุคลากรงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
27 ก.พ. 58

กิจกรรม IT Update : การติดตั้งระบบ VPN และ Application ของวารสารและฐานข้อมูลที่มหาวิทยาลัยบอกรับ
ในอุปกรณ์พกพาระบบ iOS (iPhone และ iPad)

13.30-14.30 P114
26 ก.พ. 58

พิธีทำบุญครบรอบ 47 ปี ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
20 ก.พ. 58

ดร. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "Impact Factor กับการประเมินวารสารวิชาการ"
ให้กับบรรณารักษ์ผู้ปฏิบัติงานในห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

13.30-16.00 ม.หอการค้าไทย
17 ก.พ. 58

อบรมการปรับปรุงเว็บไซต์ ให้กับเว็บมาสเตอร์ภาควิชาเภสัชวิทยา

10.00-12.00 P114
17 ก.พ. 58

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับปฏิทินใหม่และสมุดบันทึก
จาก ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี และห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
และได้มอบสิ่งพิมพ์พร้อมสื่อประกอบการศึกษา
ให้แก่ ตัวแทนครูจากโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126

- -
13 ก.พ. 58

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบสิ่งพิมพ์และอุปกรณ์ประกอบการศึกษา
ให้แก่ คุณสุมารียา จริยประเสริฐ ตัวแทนจาก บริษัท Siam Thanaphat Insure Broker จำกัด
และได้รับศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับสิ่งพิมพ์ หนังสือ นิตยสาร การ์ตูน ฯลฯ จาก กรมเจรจาการค้า กระทรวงพาณิชย์

- P102
10 ก.พ. 58

ตัวแทนบุคลากร จาก บริษัท เดอะสยาม กรุ๊ป อินดัสทรี่ส์ จำกัด เยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
6 ก.พ. 58

งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 9 และเสวนาพิเศษ " ธรรมะ ... ทำเงิน"
โดย ดร. อัจฉรา โยมสินธุ์

- คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
5 ก.พ. 58

งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 9 และเสวนาพิเศษ "SCIENCE IDOL"
โดย ดร. นิศรา การุณอุทัยศิริ์

- คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
4 ก.พ. 58

งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 9 และเสวนาพิเศษ "เมื่อนักวิทย์...คิดจะเขียน"
โดย ดร.ป๋วย อุ่นใจ และ ดร.อัญชีรา วิบูลย์จันทร์

- คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
3 ก.พ. 58

พิธีเปิดงานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 9 และเสวนาพิเศษ "ดราม่า ข่าว ลือ... กับคน Gen Me"
โดย คุณวิญญู วงศ์สุรวัฒน์ (จอห์น วิญญู) และ คุณณัฐพงศ์ เทียนดี (พ่อหมอ) สองผู้ดำเนินรายการจาก SpokeDark TV

- คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
2 ก.พ. 58

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบสิ่งพิมพ์และอุปกรณ์ประกอบการศึกษา
ให้แก่ ตัวแทนจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทับคล้อ (กศน. อำเภอทับคล้อ)

- P102
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
30 ม.ค. 58

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบปฏิทินปีใหม่และสมุดบันทึก
จากบริษัท ไคไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด , บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด, ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด สาขาอยุธยา และ ฝ่ายกฎหมาย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)

- P102
29 ม.ค. 58

คุณรุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล เป็นวิทยากรบรรยาย
เรื่อง การพัฒนาความรู้และทักษะของบรรณารักษ์และนักเอกสารสนเทศในการบริการเพื่อสนับสนุนการวิจัย

- ม.ขอนแก่น
29 ม.ค. 58

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบปฏิทินปีใหม่และสมุดบันทึก
จากฝ่ายกฎมายและคดี ธนาคารแห่งประเทศไทย , กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และ บริษัท เบอเจอร์ บี. กริม (ประเทศไทย) จำกัด

- P102
28 ม.ค. 58

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบปฏิทินปีใหม่และสมุดบันทึก
จากกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง , สำนักงานส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) , สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร และ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)

- P102
27 ม.ค. 58

อบรมการใช้ฐานข้อมูล Electronic เพื่อการสืบค้นข้อมูล

13.30-14.00 P114
27 ม.ค. 58

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบปฏิทินปีใหม่และสมุดบันทึก
จากผู้แทนจากบริษัท แอมคอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด

- P102
26 ม.ค. 58

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบปฏิทินปีใหม่และสมุดบันทึก
จากผู้แทนจากสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย และ ผศ.ดร. สุดสงวน งามสุริยโรจน์ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นตัวแทนจากคุณพัชรินทร์ งามสุริยโรจน์(ในนามบริษัท รุ่งสมบัติ (2528) จำกัด)

- P102
23 ม.ค. 58

อบรม Windows 8.1 Tips Tricks

13.30-14.00 P114
21 ม.ค. 58

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบปฏิทินปีใหม่และสมุดบันทึก
จากตัวแทนจากบริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด และ ตัวแทนจากธนาคารกรุงเทพ (Bangkok Bank)

- P102
20 ม.ค. 58

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบปฏิทินปีใหม่และสมุดบันทึก
จากตัวแทนจากฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้น (DK) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

- P102
10 ม.ค. 58

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบหนังสือ
จากตัวแทนผู้บริหารในนามมูลนิธิเพื่อนร่วมโลก ซึ่งอยู่ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท JSL Global Media จำกัด

- P102
10 ม.ค. 58

งานถนนสายวิทยาศาสตร์ ในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558

8.00-18.00 คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมย้อนหลัง

ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2563
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2562
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2561
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2560
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2559
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2558
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2557
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2556
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2555
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2554
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2553
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2552
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2551
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2550
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2549
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2548
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2547
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2546