ภาพข่าวและกิจกรรม ปี 2558

วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
24-25 ธ.ค. 58

บรรยายเรื่อง "การสืบค้นงานสารสนเทศเพื่อการวิจัย"

- โรงแรม The River Hotel จังหวัดนครพนม
18-20 ธ.ค. 58

บุคลากรงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การเสริมสร้างความรัก ความผูกพันองค์กร และการเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม

- อุทยานแห่งชาติปางสีดา จังหวัดสระแก้ว
17 ธ.ค. 58

อบรมพิเศษ "Bring your own website สำหรับเว็บมาสเตอร์"

13.30-16.30 P114
17 ธ.ค. 58

บุคลากรจาก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
เยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
11 ธ.ค. 58

บุคลากรงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ร่วมกิจกรรม Bike for Dad

- -
4 ธ.ค. 58

บุคลากรงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการ พนักงานที่ดี และเป็นพลังของแผ่นดิน และร่วมลงนามถวายพระพร ประจำปี 2558

09.09 คณะวิทยาศาสตร์
3 ธ.ค. 58

ผู้บริหาร บรรณารักษ์ นักวิทยาศาสตร์ และบุคลากรจาก สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
30 พ.ย. 58

บุคลากรงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ร่วมงาน Meet the Deans

10.00-12.00 คณะวิทยาศาสตร์
21 พ.ย. 58

อบรม "การใช้โปรแกรมระบบตรวจสอบการคัดลอกบทความวิชาการ Turnitin"

- บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
20 พ.ย. 58

บุคลากรงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข งานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ และหน่วยศิลปกรรม
ร่วมกันอวยพรและมอบของขวัญ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ศาสตราจารย์ศกรณ์ มงคลสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

14.00 คณะวิทยาศาสตร์
19 พ.ย. 58

อาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ศึกษาดูงาน SCG Innovative Exposition 2015 

13.00-16.00 SCG Experience
18 พ.ย. 58

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "การตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกผลงานวิชาการด้วย Turnitin (สำหรับอาจารย์และบุคลากร)” รุ่นที่ 9

13.30-16.30 P114
16 พ.ย. 58

บุคลากรงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เข้าร่วมงานปัญญามหิดล คุณภาพคน คุณภาพงาน : Mahidol Quality Fair 2015

- มหาวิทยาลัยมหิดล
(ศาลายา)
13 พ.ย. 58

อบรม "การใช้โปรแกรมระบบตรวจสอบการคัดลอกบทความวิชาการ Turnitin"

- อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
12, 19 พ.ย. 58

แสดงความยินดีกับคุณบุญญาวดี พงษ์ศิลา
ในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จาก วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
11 พ.ย. 58

อบรมพิเศษ เทคนิคการจัดการเว็บไซต์ด้วย Adobe Dreamweaver (สำหรับเว็บมาสเตอร์) 

13.30-16.30 P114
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
28 ต.ค. 58

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "สร้างสรรค์ Infographic ด้วย Piktochart"

13.30-14.30 P114
27 ต.ค. 58

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ" เทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X7 ขั้นสูง" รุ่นที่ 13

13.30-15.00 P114
26-27 ต.ค. 58

การถ่ายทำ Mahidol Channel

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
26 ต.ค. 58

คณะสัมภาษณ์เรื่องช้างเขาใหญ่

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
26 ต.ค. 58

อาจารย์และนักศึกษาคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าเยี่ยมชมและดูงานห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

13:00-16:30 ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
26 ต.ค. 58

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ เทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X7 เบื้องต้น รุ่นที่ 56

13.30-16.30 P114
21 ต.ค. 58

บุคลากรงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวาระครบรอบ 57 ปี

- คณะวิทยาศาสตร์
20 ต.ค. 58

บุคลากรงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เข้าร่วมกิจกรรม เรียนรู้วิธีการจัดดอกไม้ Flower & Decor
และร่วมเป็นอาสาสมัครจัดดอกไม้ ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

- บริเวณลานตึกกลม
คณะวิทยาศาสตร์
20 ต.ค. 58

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ทำพิธีสักการะศาลประจำคณะวิทยาศาสตร์ (พ่อปู่ท้าวสิงหล)

- ศาลพระภูมิประจำคณะฯ
19 ต.ค. 58

อบรมการตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์ด้วย Turnitin 2 (สำหรับนักศึกษา) รุ่นที่ 21

- P114
16 ต.ค. 58

บุคลากรงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข รอรับเสด็จ สมเด็จพระเทพฯ

- สถานีรถไฟสวนจิตรลดา
9 ต.ค. 58

กิจกรรมศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบสิ่งพิมพ์ทั้งหนังสือ และวารสาร
และ ได้รับสิ่งพิมพ์ หนังสือเสริมความรู้ และนิตยสาร จากตัวแทนกลุ่มต่างๆ

- P102
6 ต.ค. 58

เสวนาพิเศษเรื่อง ลิขสิทธิ์สำหรับการเรียนการสอน และ Social media

- K102
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
26 ก.ย. 58

บรรยายโครงการประชุมสัมมนาเรื่อง "ข้อควรระวังในการตีพิมพ์บทความในวารสาร Open Access และเทคนิคการสืบค้นข้อมูลเพื่อการวิจัย"

- มหาวิทยาลัยพะเยา
23 ก.ย. 58

บุคลากรงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เข้าร่วมงานเกษียณอายุผู้ปฏิบัติงาน "มุทิตาวิทยา 58" ประจำปี 2558

- คณะวิทยาศาสตร์
8-9 ก.ย. 58

บุคลากรงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เข้าร่วมงานเสวนาเครือข่ายจัดการความรู้
ระหว่างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 29 ภายใต้หัวข้อ "การบริหารสินทรัพย์ความรู้ (knowledge assets)"

- มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 ก.ย. 58

กิจกรรม E-Databases : Small Group Training
เรื่อง "แนะนำการสืบค้นฐานข้อมูลและวารสารอิเล็กทรอนิกส์ การใช้งาน SciFinder"

12.00-13.00 P115
2 ก.ย. 58

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ" เทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X7 "
ประกอบการสอนวิชา SCBT485 - 486 : Senior Project

13.30-16.00 P114
2 ก.ย. 58

กิจกรรม E-Databases : Small Group Training
เรื่อง "แนะนำการสืบค้นฐานข้อมูลและวารสารอิเล็กทรอนิกส์ การใช้งาน EBSCO"

12.00-13.00 P115
1-3 ก.ย. 58

งาน mini BookFair 2015

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
1 ก.ย. 58

กิจกรรม E-Databases : Small Group Training
เรื่อง " การใช้งาน Web of Science"

12.00-13.00 P115
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
28 ส.ค. 58

งานเลี้ยงแสดงความยินดีกับ ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล
ในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

- โรงแรมสุโกศล
27 ส.ค. 58

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "การดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล"

13.30-14.30 P114
27 ส.ค. 58

บรรยายพิเศษ เรื่อง “การตรวจสอบคุณภาพวารสาร กับ ข้อควรพิจารณาการตีพิมพ์บทความ ในวารสารวิชาการที่เป็น Open Access”

- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
26 ส.ค. 58

บุคลากรงานสารสนเทศ ฯ เยิ่ยมชมหอสมุด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
25-26 ส.ค. 58

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "การวิเคราะห์สถิติสำหรับงานวิจัย (SPSS)"

- P114
21 ส.ค. 58

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบกระเป๋า ย่าม อุปกรณ์การเรียน ตามโครงการ "กระเป๋าให้น้อง"
จาก ตัวแทนและเจ้าหน้าที่จากสำนักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ

- P102
21 ส.ค. 58

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบกระเป๋าตามโครงการ "กระเป๋าให้น้อง"
จาก ตัวแทนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมคณะ

- P102
20, 21, 24 ส.ค. 58

บรรยายรายวิชา SCID518 : Generic Skills in Science Research
หัวข้อ Fast Track to Scientific Databases สำหรับบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ

- P114
19 ส.ค. 58

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "สูตรโครงสร้างกับงานวิจัยด้วย ChemDraw"

13.30-16.30 P114
18 ส.ค. 58

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบสิ่งพิมพ์ทั้งหนังสือความรู้ทั่วไป นิทานและสำหรับเด็ก
จาก ตัวแทนเจ้าหน้าที่จากฝ่ายตรวจและบังคับการ กรมควบคุมมลพิษ

- P102
18 ส.ค. 58

บุคลากรงานสารสนเทศ ฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

- กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15 ส.ค. 58

ทีมผู้บริหาร บรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่จากห้องสมุดธนาคารแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
14 ส.ค. 58

บุคลากรงานสารสนเทศ ฯ เยิ่ยมชมหอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ IMAGINE Lounge

- มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
14 ส.ค. 58

บุคลากรงานสารสนเทศ ฯ เยิ่ยมชมศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และ หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์

- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
13 ส.ค. 58

บุคลากรงานสารสนเทศ ฯ เยิ่ยมชมอุทยานการเรียนรู้ TK park

- TK Park
11 ส.ค. 58

Graduate Student Orientation 2015

14.30-14.50 คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
11 ส.ค. 58

บุคลากรงานสารสนเทศฯ เข้าร่วมกิจกรรม "โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้ของชุมชนนักปฏิบัติสำนักงาน เครือข่ายบริการห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล"

- หอสมุดและคลังความรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล
11 ส.ค. 58

บุคลากรงานสารสนเทศฯ เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

- คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
10 ส.ค. 58

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "การใช้ SPSS modeller"

09.00-16.00 P114
10-11 ส.ค. 58

บรรยายและฝึกอบรมในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การสืบค้นฐานข้อมูลเพื่อการสนับสนุนงานวิชาการ

- โรงแรมมารวยการ์เด้น
6-7 ส.ค. 58

บุคลากรงานสารสนเทศ ฯ ร่วมสัมมนาวิชาการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2558

- อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
3 ส.ค. 58

บุคลากรงานสารสนเทศ ฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น และ รศ.ดร. วุฒิชัย เอื้อวิทยาศุภร
เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขาชีวเคมี และ รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาขาเคมี ประจำปี 2558

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
27 ก.ค. 58

บุคลากรงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เข้าร่วมประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการการประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 16 พ.ศ.2558

12.00-16.00 สำนักหอสมุดแห่งชาติ
24 ก.ค. 58

คณะทำงานของหน่วยจดหมายเหตุฯ คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สัญจร หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล

- จังหวัดปทุมธานี
24 ก.ค. 58

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมอวยพรวันเกิด ศาสตราจารย์ ดร.อมเรศ ภูมิรัตน

- สวทช
23 ก.ค. 58

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "การทำ online presentation ด้วยโปรแกรม Prezi"

13.30-15.00 P114
15 ก.ค. 58

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมพิธีทำบุญครบรอบ 92 ปี "อาจารย์สตางค์"

- คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
14, 23 ก.ค. 58

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop"
ประกอบการสอนวิชา SCPL291 Scientific Illustration"

- P114
14 ก.ค. 58

บุคลากรงานสารสนเทศฯ เข้าร่วมกิจกรรม "โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้ของชุมชนนักปฏิบัติสำนักงาน เครือข่ายบริการห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล"

- หอสมุดและคลังความรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล
14 ก.ค. 58

บุคลากรงานสารสนเทศร่วมแสดงความยินดีกับ ศ.ดร. มธุรส พงษ์ลิขิตมงคล และ ศ.ดร. ศราวุฒิ จิตรภักดี
เนื่องในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ สาขาชีวเคมี

- ภาควิชาชีวเคมี
13 ก.ค. 58

Chemistry Graduate Student Orientation 2015

10.00-11.30 คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
13 ก.ค. 58

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบสิ่งพิมพ์และสื่ออุปกรณ์ประกอบการศึกษา
ให้แก่ คุณอมรรัตน์ แซ่ส่ง ตัวแทนจากสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

- P102
10 ก.ค. 58

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับหนังสือและสิ่งพิมพ์
จาก ตัวแทนครูจากโรงเรียนเผดิมศึกษา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

- P102
3 ก.ค. 58

นักศึกษาจาก University of North Texas เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
1 ก.ค. 58

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบหนังสือและวารสาร
ให้แก่ ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี

- P102
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
27-29 มิ.ย. 58

บุคลากรงานสารสนเทศเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเสริมศักยภาพการทำงานเป็นทีม (Team Building) ประจำปี 2558

- จังหวัดกาญจนบุรี
27 มิ.ย., 1 ก.ค. 58

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับหนังสือและวารสาร
จาก ตัวแทนกลุ่มนักเรียน 2 กลุ่มจากโรงเรียนเทพศิรินทร์ (กรุงเทพฯ)

- P102
25 มิ.ย. 58

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบหนังสือและวารสาร
ให้แก่ โรงเรียนเอกอโยธยา จ.พระนครศรีอยุธยา และ โรงเรียนบ้านคลองซับน้อยสามัคคี จ.นครราชสีมา

- P102
23 มิ.ย. 58

บรรยาย Special Problems in Biology (SCBI 300)

10.00-12.00 P114
11-13 มิ.ย. 58

บุคลากรงานสารสนเทศเข้าร่วมนำเสนอผลงานและร่วมประชุมในงานประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 16 (CONSAL XVI)

- ศูนย์นิทรรศการและการประชุม BITEC
15, 19 มิ.ย. 58

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "การสร้าง Application บน Android"

07.00 - 19.00 P114
15 มิ.ย. 58

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบหนังสือและวารสาร
ให้แก่ ตัวแทนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

- P102
10, 17, 24 มิ.ย. 58

Book shopping Day

- ร้านหนังสือ Booknet,
ศูนย์หนังสือจุฬาฯ,
ร้าน PB for Books
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
29 พ.ค. 58

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับสิ่งพิมพ์ที่ระลึก
จาก ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
27 พ.ค. 58

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบสิ่งพิมพ์บริจาคทั้งหนังสือและวารสาร สื่อประกอบการศึกษา
ให้แก่ ตัวแทนจากแผนกที่ 3 กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก ต.ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

- P102
25 พ.ค. 58

อบรม เรื่อง “เทคนิคการสืบค้น Citation จากฐานข้อมูล TCI ISI SCOPUS และกลยุทธ์การส่งเสริมบทความวิจัย ให้ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน Refereed Journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติ และนานาชาติ” 

- ม. ศิลปากร
22 พ.ค. 58

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "Wolfram Alpha"

13.30-14.30 P114
19-20 พ.ค. 58

บุคลากรงานสารสนเทศ เข้าร่วม โครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม การสัมมนาทางวิชาการ
เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน Massive Open Online Course (MOOC)

- ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
18 พ.ค. 58

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบสิ่งพิมพ์ทั้งหนังสือและวารสาร
ให้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน สพฐ. ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

- P102
15 พ.ค. 58

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบสิ่งพิมพ์บริจาคทั้งหนังสือและวารสาร
ให้แก่ โรงเรียนอุทยานศึกษากระบี่ (สช.) ตำบลคลองเม้า อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

- P102
7 พ.ค. 58

นายอภิชัย อารยะเจริญชัย เป็นพิธีกรรับเชิญสัมภาษณ์ คุณภาณุมาศ ทองธนากุล
นักเขียนเจ้าของผลงานหนังสือขายดี "การลาออกครั้งสุดท้าย"

- สำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยรังสิต
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
29 เม.ย. 58

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับสิ่งพิมพ์ จาก ตัวแทนจากมูลนิธิโอ.เค.ไลฟ์

- P102
29 เม.ย. 58

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop"
ประกอบการสอนวิชา SCPL291 Scientific Illustration"

13.00-16.30 P114
28 เม.ย. 58

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "Cloud storage ฝากไฟล์ไว้บนฟ้า"

13.30-15.00 P114
24 เม.ย. 58

การตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์ด้วย Turnitin 2 (สำหรับนักศึกษา) รุ่นที่ 20

13.30-15.30 P114
21 เม.ย. 58

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop"
ประกอบการสอนวิชา SCPL291 Scientific Illustration"

13.00-16.30 P114
9 เม.ย. 58

ดร. ณัฐพล อ่อนปาน ตัวแทนคณะผู้แปล ได้มอบหนังสือ The Origin of Species ฉบับภาษาไทย ให้แก่ ห้องสมุดสตางค์ฯ

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
7,9 เม.ย. 58

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop"
ประกอบการสอนวิชา SCPL291 Scientific Illustration"

- P114
5 เม.ย. 58

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบหนังสือและวารสาร
ให้แก่ ตัวแทนนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

- P102
3 เม.ย. 58

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ" เทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X7 ขั้นสูง" รุ่นที่ 12

13.30-16.00 P114
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
30 มี.ค. 58

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบหนังสือและวารสารโดยจัดส่งหนังสือ ให้แก่ โรงเรียนแถบภาคตะวันออกและภาคใต้
ได้รับหนังสือบริจาคธรรมะ จาก คุณบัญจรัตน์ แซ่เฮง

- -
27 มี.ค. 58

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "Google Apps for Education"

13.00-16.00 P114
26 มี.ค. 58

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ เทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X7 เบื้องต้น รุ่นที่ 53

13.00-16.00 P114
25-26 มี.ค. 58

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "Think. Modern Library"

- บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด
25 มี.ค. 58

คณาจารย์จาก University of North Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

15.00-15.30 ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
20 มี.ค. 58

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "Google Apps for Education"

13.00-16.00 P114
19 มี.ค. 58

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "การใช้ Application ของวารสารและฐานข้อมูลที่มหาวิทยาลัยบอกรับ
ในอุปกรณ์พกพาระบบ Android"

13.30-16.30 P114
17 มี.ค. 58

ดร. ระพี บุญเปลื้อง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา นำนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1
เยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
16 มี.ค. 58

นักศึกษา จาก University of Muhammadiyah Purwokerto, Indonesia
เยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
16 มี.ค. 58

แสดงความยินดีกับคุณรัตน์ชนก ยอดพินิจ
ในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
13 มี.ค. 58

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบหนังสือและวารสาร พร้อมอุปกรณ์ประกอบการศึกษา
ให้แก่ ตัวแทนครูจากโรงเรียนบ้านระเวียง "รัตนกิจวิทยา" ต.ระเวียง อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์

- P102
13 มี.ค. 58

ดร. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "ห้องสมุด (บรรณารักษ์) กับบทบาทการสนับสนุนการวิจัย"

10.45-12.00 โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์
10 มี.ค. 58

ทางบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต ในนามของ อ.เผ่าทอง ทองเจือ ได้นำรถมารับมอบปฏิทินและสมุดบันทึกที่ได้รับจากการรับบริจาค ตั้งแต่เดือน ธ.ค. 2557 - ม.ค. 2558

- คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
9-11 มี.ค. 58

ดร. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ได้รับโล่รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น จากผลงานวิจัยเรื่อง "การพัฒนาแบบจำลองเครือข่ายทางสังคมเพื่อเพิ่มผลผลิตงานวิจัยของอาจารย์ใน มหาวิทยาลัยวิจัยไทย" จากการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558

- มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช
6 มี.ค. 58

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบหนังสือและวารสาร
ให้แก่ ตัวแทนจากสำนักบรรณสาร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

- P102
3 มี.ค. 58

SCAN 604 : Current Topics in Cellular and Structural Biology

09.00-12.00 P114
2 มี.ค. 58

แสดงความยินดี บุคลากรงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
27 ก.พ. 58

กิจกรรม IT Update : การติดตั้งระบบ VPN และ Application ของวารสารและฐานข้อมูลที่มหาวิทยาลัยบอกรับ
ในอุปกรณ์พกพาระบบ iOS (iPhone และ iPad)

13.30-14.30 P114
26 ก.พ. 58

พิธีทำบุญครบรอบ 47 ปี ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
20 ก.พ. 58

ดร. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "Impact Factor กับการประเมินวารสารวิชาการ"
ให้กับบรรณารักษ์ผู้ปฏิบัติงานในห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

13.30-16.00 ม.หอการค้าไทย
17 ก.พ. 58

อบรมการปรับปรุงเว็บไซต์ ให้กับเว็บมาสเตอร์ภาควิชาเภสัชวิทยา

10.00-12.00 P114
17 ก.พ. 58

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับปฏิทินใหม่และสมุดบันทึก
จาก ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี และห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
และได้มอบสิ่งพิมพ์พร้อมสื่อประกอบการศึกษา
ให้แก่ ตัวแทนครูจากโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126

- -
13 ก.พ. 58

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบสิ่งพิมพ์และอุปกรณ์ประกอบการศึกษา
ให้แก่ คุณสุมารียา จริยประเสริฐ ตัวแทนจาก บริษัท Siam Thanaphat Insure Broker จำกัด
และได้รับศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับสิ่งพิมพ์ หนังสือ นิตยสาร การ์ตูน ฯลฯ จาก กรมเจรจาการค้า กระทรวงพาณิชย์

- P102
10 ก.พ. 58

ตัวแทนบุคลากร จาก บริษัท เดอะสยาม กรุ๊ป อินดัสทรี่ส์ จำกัด เยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
6 ก.พ. 58

งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 9 และเสวนาพิเศษ " ธรรมะ ... ทำเงิน"
โดย ดร. อัจฉรา โยมสินธุ์

- คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
5 ก.พ. 58

งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 9 และเสวนาพิเศษ "SCIENCE IDOL"
โดย ดร. นิศรา การุณอุทัยศิริ์

- คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
4 ก.พ. 58

งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 9 และเสวนาพิเศษ "เมื่อนักวิทย์...คิดจะเขียน"
โดย ดร.ป๋วย อุ่นใจ และ ดร.อัญชีรา วิบูลย์จันทร์

- คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
3 ก.พ. 58

พิธีเปิดงานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 9 และเสวนาพิเศษ "ดราม่า ข่าว ลือ... กับคน Gen Me"
โดย คุณวิญญู วงศ์สุรวัฒน์ (จอห์น วิญญู) และ คุณณัฐพงศ์ เทียนดี (พ่อหมอ) สองผู้ดำเนินรายการจาก SpokeDark TV

- คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
2 ก.พ. 58

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบสิ่งพิมพ์และอุปกรณ์ประกอบการศึกษา
ให้แก่ ตัวแทนจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทับคล้อ (กศน. อำเภอทับคล้อ)

- P102
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
30 ม.ค. 58

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบปฏิทินปีใหม่และสมุดบันทึก
จากบริษัท ไคไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด , บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด, ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด สาขาอยุธยา และ ฝ่ายกฎหมาย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)

- P102
29 ม.ค. 58

คุณรุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล เป็นวิทยากรบรรยาย
เรื่อง การพัฒนาความรู้และทักษะของบรรณารักษ์และนักเอกสารสนเทศในการบริการเพื่อสนับสนุนการวิจัย

- ม.ขอนแก่น
29 ม.ค. 58

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบปฏิทินปีใหม่และสมุดบันทึก
จากฝ่ายกฎมายและคดี ธนาคารแห่งประเทศไทย , กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และ บริษัท เบอเจอร์ บี. กริม (ประเทศไทย) จำกัด

- P102
28 ม.ค. 58

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบปฏิทินปีใหม่และสมุดบันทึก
จากกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง , สำนักงานส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) , สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร และ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)

- P102
27 ม.ค. 58

อบรมการใช้ฐานข้อมูล Electronic เพื่อการสืบค้นข้อมูล

13.30-14.00 P114
27 ม.ค. 58

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบปฏิทินปีใหม่และสมุดบันทึก
จากผู้แทนจากบริษัท แอมคอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด

- P102
26 ม.ค. 58

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบปฏิทินปีใหม่และสมุดบันทึก
จากผู้แทนจากสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย และ ผศ.ดร. สุดสงวน งามสุริยโรจน์ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นตัวแทนจากคุณพัชรินทร์ งามสุริยโรจน์(ในนามบริษัท รุ่งสมบัติ (2528) จำกัด)

- P102
23 ม.ค. 58

อบรม Windows 8.1 Tips Tricks

13.30-14.00 P114
21 ม.ค. 58

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบปฏิทินปีใหม่และสมุดบันทึก
จากตัวแทนจากบริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด และ ตัวแทนจากธนาคารกรุงเทพ (Bangkok Bank)

- P102
20 ม.ค. 58

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบปฏิทินปีใหม่และสมุดบันทึก
จากตัวแทนจากฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้น (DK) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

- P102
10 ม.ค. 58

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบหนังสือ
จากตัวแทนผู้บริหารในนามมูลนิธิเพื่อนร่วมโลก ซึ่งอยู่ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท JSL Global Media จำกัด

- P102
10 ม.ค. 58

งานถนนสายวิทยาศาสตร์ ในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558

8.00-18.00 คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมย้อนหลัง