ภาพข่าวและกิจกรรม (มกราคม 2558)

อบรมการใช้ฐานข้อมูล Electronic เพื่อการสืบค้นข้อมูลในรายวิชา SCCH 361 : Introduction to polymer
วันที่ 23 มกราคม 2558 เวลา 13.30-14.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์