ภาพข่าวและกิจกรรม (สิงหาคม2558)

ศาสตราจารย์ ดร. อมเรศ ภูมิรัตน จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับ ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล
ในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วันที่ 28 สิงหาคม 2558 ณ ห้องอาหารปทุมมาศ โรงแรมสุโกศล