ภาพข่าวและกิจกรรม (เมษายน2558)

ศูนนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับสิ่งพิมพ์ จาก ตัวแทนจากมูลนิธิโอ.เค.ไลฟ์
จำนวน 15 ชื่อเรื่อง 373 เล่ม เพื่อสนับสนุนโครงการของศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
วันที่ 29 เมษายน 2558 ณ ห้อง P102 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์