ภาพข่าวและกิจกรรม (ธันวาคม 2558)

บุคลากรงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างความรัก ความผูกพันองค์กร และการเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม 
มีกิจกรรมสร้างฝายทดน้ำ การทำโป่งอาหารสัตว์ป่า  บริจาคสิ่งของให้แก่เจ้าหน้าที่อุทยาน ฯลฯ 
วันที่ 18-20 ธันวาคม 2558 ณ อุทยานแห่งชาติปางสีดา และโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานค ร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก จังหวัดสระแก้ว