ภาพข่าวและกิจกรรม (พฤษภาคม 2558)

บุคลากรงานสารสนเทศ เข้าร่วม โครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม การสัมมนาทางวิชาการ
เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน Massive Open Online Course (MOOC)
วันที่ 19-20 พฤษภาคม  2558 ณ ห้อง 5209 อาคารสัมมนา 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช