ภาพข่าวและกิจกรรม (มกราคม 2558)

อบรม Windows 8.1 Tips Tricks
วันที่ 23 มกราคม 2558 เวลา 13.30-14.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์