ภาพข่าวและกิจกรรม (กรกฎาคม 2558)

งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เปิดอบรมและฝึกปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop
ประกอบการสอนวิชา SCPL291 Scientific Illustration สำหรับนักศึกษาสาขาพฤกษศาสตร์
วันที่ 14,23 กรกฎาคม  2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์