ภาพข่าวและกิจกรรม (กรกฎาคม 2558)

บุคลากรงานสารสนเทศฯ เข้าร่วมกิจกรรม "โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้ของชุมชนนักปฏิบัติสำนักงาน เครือข่ายบริการห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล"
และได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย โดย นางสาววรัษยา สุนทรศารทูล บรรยายในหัวข้อ "การประยุกต์ใช้ Google Apps กับห้องสมุด"
นางสาวเฉิดฉันทร์ ราชบุรณะ บรรยายในหัวข้อ "รายวิชาที่เหมาะสมกับการพัฒนาวิชาชีพของบรรณารักษ์"
วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.30-16.30 น. ณ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล