ภาพข่าวและกิจกรรม (เมษายน2558)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบหนังสือและวารสาร
ให้แก่ ตัวแทนนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
บริจาคตามโครงการ Trip Smo เพื่อนำไปช่วยเหลือโรงเรียนวัดโพธาราม ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
จำนวน 194 ชื่อเรื่อง 519 เล่ม (หนังสือ 184 ชื่อเรื่อง/394 เล่ม วารสาร 10 ชื่อเรื่อง /125 เล่ม)
วันที่ 5 เมษายน  2558 ณ ห้อง P102 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์์