ภาพข่าวและกิจกรรม (สิงหาคม2558)

บุคลากรงานสารสนเทศ ฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น
เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2558 สาขาชีวเคมี จากหัวข้อวิจัยเรื่อง "เรียนรู้การทำงานของเอนไซม์สู่นวัตกรรมชีวภาพที่ยั่งยืน"
วันที่ 3 สิงหาคม 2558 ณ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

บุคลากรงานสารสนเทศ ฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. วุฒิชัย เอื้อวิทยาศุภร
เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2558 สาขาเคมี