ภาพข่าวและกิจกรรม (สิงหาคม2558)

บุคลากรงานสารสนเทศฯ เข้าร่วมกิจกรรม "โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้ของชุมชนนักปฏิบัติสำนักงาน เครือข่ายบริการห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล"
และได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย โดย นางสาวณิชดาภา อัจฉริยสุชา บรรยายในหัวข้อ "1 ทศวรรษสู่การเป็นศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข"
นายสมภพ แสนสมบูรณ์สุข บรรยายในหัวข้อ "การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการบริการ : กรณีศึกษาห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข"
วันที่ 11 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30-16.30 น. ณ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล