ภาพข่าวและกิจกรรม (ตุลาคม 2558)

บุคลากรงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข รอรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ 16 ตุลาคม 2558 ณ สถานีรถไฟสวนจิตรลดา