ภาพข่าวและกิจกรรม (สิงหาคม2558)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบสิ่งพิมพ์ทั้งหนังสือความรู้ทั่วไป นิทานและสำหรับเด็ก
จาก ตัวแทนเจ้าหน้าที่จากฝ่ายตรวจและบังคับการ กรมควบคุมมลพิษ
วันที่ 22 สิงหาคม 2558 ณ ห้อง P102 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์