ภาพข่าวและกิจกรรม (เมษายน2558)

งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เปิดอบรมและฝึกปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop
ประกอบการสอนวิชา SCPL291 Scientific Illustration สำหรับนักศึกษาสาขาพฤกษศาสตร์ ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ เคมี คณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ ปีการศึกษา 2558
วันที่ 21 เมษายน  2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์