ภาพข่าวและกิจกรรม (ตุลาคม 2558)

อาจารย์และนักศึกษาคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าเยี่ยมชมและดูงานห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
อาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 80 คน เข้าเยี่ยมชมและดูงาน
พร้อมฟังบรรยายแนะนำการใช้บริการห้องสมุดเบื้องต้น และการสืบค้นวารสารและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ 26 ตุลาคม 2558 เวลา 13:00-16:30 น. ณ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท)