ภาพข่าวและกิจกรรม (ธันวาคม 2558)

ผู้บริหาร บรรณารักษ์ นักวิทยาศาสตร์ และบุคลากรจาก สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ
เยี่ยมชมและศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการให้บริการต่างๆ ของห้องสมุด จำนวน 25 คน 
วันที่ 3 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท