ภาพข่าวและกิจกรรม (กรกฎาคม 2558)

คณะทำงานของหน่วยจดหมายเหตุฯ คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สัญจร หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ 24 กรกฎาคม  2558 ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และหออัครศิลปิน จังหวัดปทุมธานี