ภาพข่าวและกิจกรรม (สิงหาคม2558)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "สูตรโครงสร้างกับงานวิจัยด้วย ChemDraw"
โดย ผศ.ดร. เทียนทอง ทองพันชั่ง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์