ภาพข่าวและกิจกรรม (ตุลาคม 2558)

บุคลากรงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เข้าร่วมกิจกรรม เรียนรู้วิธีการจัดดอกไม้ Flower & Decor
ดำเนินการสอนโดย คุณศิรินุช  ตรีสาร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา หน่วยศิลปกรรม
และร่วมเป็นอาสาสมัครจัดดอกไม้ ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ 20 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00-16:30 น. ณ บริเวณลานตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)