ภาพข่าวและกิจกรรม (ตุลาคม 2558)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "เทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X7 ขั้นสูง" รุ่นที่ 13
วันที่ 27 ตุลาคม 2558 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์