ภาพข่าวและกิจกรรม (มกราคม 2558)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบปฏิทินปีใหม่และสมุดบันทึก จากผู้แทนจากสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย
เพื่อสนับสนุนโครงการบริจาคปฏิทินปีใหม่ 2558
วันที่ 26 มกราคม 2558 ณ ห้อง P102 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบปฏิทินปีใหม่ จากผศ.ดร. สุดสงวน งามสุริยโรจน์ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
เป็นตัวแทนจากคุณพัชรินทร์ งามสุริยโรจน์ (ในนามบริษัท รุ่งสมบัติ (2528) จำกัด)
เพื่อสนับสนุนโครงการบริจาคปฏิทินปีใหม่ 2558