ภาพข่าวและกิจกรรม (กุมภาพันธ์ 2558)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบสิ่งพิมพ์และอุปกรณ์ประกอบการศึกษา
ให้แก่ คุณสุมารียา จริยประเสริฐ ตัวแทนจาก บริษัท Siam Thanaphat Insure Broker จำกัด
เพื่อนำไปมอบให้แก่โรงเรียนบ้านนกเขาทอง ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
(หนังสือ 479 เล่ม / วารสาร 55 เล่ม พร้อมอุปกรณ์ประกอบการศึกษา)
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้อง P102 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับสิ่งพิมพ์ หนังสือ นิตยสาร การ์ตูน ฯลฯ จำนวน 10 กล่อง
เพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานของศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ
จาก กรมเจรจาการค้า กระทรวงพาณิชย์