ภาพข่าวและกิจกรรม (กรกฎาคม 2558)

บุคลากรงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เข้าร่วมประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการ
การประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 16 พ.ศ.2558
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

บุคลากรงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ประกอบด้วย ดร. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ พร้อมด้วยบรรณารักษ์และนักเอกสารสนเทศ รวมทั้งหมด 6 คน เข้าร่วมประชุมเพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการ และประชุมจัดเตรียมการทำรายงานการประชุม (CONSAL Proceedings) ของการประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 16 พ.ศ.2558 (The 16th Congress of Southeast Asian Librarians Meeting and General Conference - CONSAL XVI) ที่ได้จัดเมื่อวันที่ 11-13 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม BITEC ที่ผ่านมา โดยได้รับมอบหมายให้เป็นคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ และคณะทำงานห้องประชุมย่อย MR213 โดยคณะกรรมการแต่ละฝ่ายได้สรุปผลการดำเนินงานดังนี้คือ มีผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้จำนวนมากกว่า 800 ราย และมีความความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ในส่วนของคณะทำงานห้องประชุมย่อยได้กล่าวถึงประสบการณ์ ปัญหาที่เกิดขึ้น และข้อเสนอแนะสำหรับการประชุมในครั้งต่อไป ทั้งนี้การจัดทำเล่มรายงานการประชุม (CONSAL Proceedings) จะเป็นการรวบรวมผลงานทั้งหมดที่มีผู้นำเสนอทั้งบทความวิจัย การนำเสนอในรูปแบบ Poster และจะเผยแพร่ในลักษณะของ E-book บนเว็บไซต์ของสำนักหอสมุดแห่งชาติต่อไป

วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 เวลา 12.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ