ภาพข่าวและกิจกรรม (มีนาคม 2558)

ดร.ระพี บุญเปลื้อง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา นำนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 จากศาลายา จำนวน 30 คน
เยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข พร้อมฟังบรรยายการแนะนำการใ ช้บริการห้องสมุดเบื้องต้น 
วันที่ 17 มีนาคม 2558 ณ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท)