ภาพข่าวและกิจกรรม (ตุลาคม 2558)

เสวนาพิเศษ เรื่อง ลิขสิทธิ์สำหรับการเรียนการสอน และ Social media
โดยวิทยากรรับเชิญ คุณเขมะศิริ นิชชากร (ผู้ชำนาญการพิเศษ) หัวหน้าส่วนส่งเสริมลิขสิทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านลิขสิทธิ์ สำนักลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
ดร.ระพี บุญเปลื้อง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ดำเนินรายการ
วันที่ 9 ตุลาคม 2558เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล