ภาพข่าวและกิจกรรม (พฤษภาคม 2558)

นายอภิชัย อารยะเจริญชัย เป็นพิธีกรรับเชิญสัมภาษณ์ คุณภาณุมาศ ทองธนากุล
นักเขียนเจ้าของผลงานหนังสือขายดี "การลาออกครั้งสุดท้าย" ในกิจกรรมพบนักเขียน โดย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
วันที่ 7 พฤษภาคม  2558 ณ ห้องประชุม 7 -100 อาคารหอสมุด