ภาพข่าวและกิจกรรม (มีนาคม 2558)

ดร. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ได้รับโล่รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น
จากผลงานวิจัยเรื่อง "การพัฒนาแบบจำลองเครือข่ายทางสังคมเพื่อเพิ่มผลผลิตงานวิจัยของอาจารย์ใน มหาวิทยาลัยวิจัยไทย"
จากการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 3
จัดโดยสำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
www.facebook.com/NRU.HERP , www.facebook.com/pagePRstou
วันที่ 9-11 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และเครือข่ายมหาวิทยาลัย 70 แห่ง จัดการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาครั้งที่ 3 (HERP CONGRESS III) ภายใต้หัวข้อ “ประทีปถิ่น ประเทืองไทย สร้างคุณค่างานวิจัย ก้าวไกลสู่สากล” ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อกำกับ ติดตามความก้าวหน้าของโครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรทุนในงบประมาณปี 2557 ตลอดจนการสร้างเครือข่าย และเผยแพร่ผลงานวิจัยก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านวิชาการและเป็นประโยชน์ต่อสังคมท้องถิ่น

ในปี 2557 มีนักวิจัยที่ได้รับการจัดสรรทุน 526 โครงการ นำมาเสนอผลงานในครั้งนี้ร้อยละ 90 หรือ 471 เรื่อง ซึ่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้คัดเลือกผลงานและมอบรางวัลแก่นักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น จำนวนรวมทั้งสิ้น 13 เรื่อง