ภาพข่าวและกิจกรรม (มิถุนายน 2558)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบหนังสือและวารสาร ให้แก่ ตัวแทนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เพื่อนำไปมอบให้นักเรียนตามโครงการ "ค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนนุเซะโปล้ (ห้องเรียนสาขาซอแหมะโกร)"
ภายใต้ค่าย VoiceRunTear camp 2015 ณ หมู่บ้านซอแหมะโกร ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก ระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายน 2558 (หนังสือ 723 เล่ม/ 158 เล่ม)
วันที่ 15 มิถุนายน และ 1 กรกฎาคม 2558 ณ ห้อง P102 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์