ภาพข่าวและกิจกรรม (มีนาคม 2558)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบหนังสือและวารสาร
ให้แก่ ตัวแทนจากสำนักบรรณสาร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
เพื่อนำไปจัดหาเข้าห้องสมุดให้กับวัดอรุณราชวรารามและชุมชนใกล้เคียง (หนังสือ 1411 เล่ม/วารสาร 366 เล่ม)
วันที่ 6 มีนาคม 2558 ณ ห้อง P102 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์