ภาพข่าวและกิจกรรม (ตุลาคม 2558)

งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เปิดอบรมการตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์ด้วย Turnitin 2 (สำหรับนักศึกษา) รุ่นที่ 21
วันที่ 19 ตุลาคม 2558 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์