ภาพข่าวและกิจกรรม (มีนาคม 2558)

ทางบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต ในนามของ อ.เผ่าทอง ทองเจือ ได้นำรถมารับมอบปฏิทินและสมุดบันทึกที่ได้รับจากการรับบริจาค
ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2557 - มกราคม 2558 เพื่อนำไปมอบให้จังหวัดเขตชายแดนภาคใต้ (ตชด.) 
วันที่ 10 มีนาคม 2558 ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล