ภาพข่าวและกิจกรรม (สิงหาคม2558)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "การใช้ SPSS modeller"
โดยงานการศึกษา
วันที่ 10 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์