ภาพข่าวและกิจกรรม (กันยายน 2558)

กิจกรรม E-Databases : Small Group Training
เรื่อง " การใช้งาน Web of Science"
วันที่ 1 กันยายน 2558 เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้อง Study Room (P115) ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์