ภาพข่าวและกิจกรรม (พฤษภาคม 2558)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบสิ่งพิมพ์ทั้งหนังสือและวารสาร
ให้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน สพฐ. ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
จำนวนทั้งสิ้น 628 เล่ม (หนังสือ 488 เล่ม /วารสาร 140 เล่ม)
วันที่ 18 พฤษภาคม  2558 ณ ห้อง P102 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์