ภาพข่าวและกิจกรรม (พฤษภาคม 2558)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบสิ่งพิมพ์บริจาคทั้งหนังสือและวารสาร สื่อประกอบการศึกษา
ให้แก่ ตัวแทนจากแผนกที่ 3 กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก ต.ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
จำนวนทั้งสิ้น 1,661 เล่ม (หนังสือ 1391 เล่ม/ วารสาร 270 เล่ม) โดยจะนำสิ่งพิมพ์ทั้งหมดที่ได้ไปจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ภายในหน่วยงาน
และนำไปพัฒนาความรู้ความสามารถ เพิ่มประสิทธิภาพให้แก่บุตรหลานของกำลังพลภายในกองต่อไป
วันที่ 29 พฤษภาคม  2558 ณ ห้อง P102 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์