ภาพข่าวและกิจกรรม (สิงหาคม2558)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "การดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล"
วันที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30-14.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์