ภาพข่าวและกิจกรรม (พฤศจิกายน 2558)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "การตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกผลงานวิชาการด้วย Turnitin (สำหรับอาจารย์และบุคลากร)” รุ่นที่ 9
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์