ภาพข่าวและกิจกรรม (กันยายน 2558)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ" เทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X7 "
ประกอบการสอนวิชา SCBT485 - 486 : Senior Project
วันที่ 2 กันยายน 2558 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์