ภาพข่าวและกิจกรรม (กุมภาพันธ์ 2558)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบสิ่งพิมพ์และอุปกรณ์ประกอบการศึกษา
ให้แก่ ตัวแทนจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทับคล้อ (กศน. อำเภอทับคล้อ) ถ.ตะพานหิน-เพชรบูรณ์ ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
เพื่อนำไปให้บริการภายในชุมชน และทางตัวแทนได้มอบกระเช้าของฝากให้แก่ทางเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ
(หนังสือ 190 ชื่อเรื่อง/312 เล่ม วารสาร 21 ชื่อเรื่อง /161 เล่ม พร้อมสื่อประกอบการศึกษา)
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้อง P102 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์