ภาพข่าวและกิจกรรม ปี 2554

วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่

งาน Meet the Dean ประจำปี 2554

10:00-14:30

อาคารสตางค์

งานทำบุญส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ และงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่

07:00-09:30
17.00

ห้อง K102 และบริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ
ภัตราคารพงหลี

การบรรยายและฝึกปฏิบัติการ หัวข้อ Literature search and guide to using Stang Mongkolsuk Library services. สำหรับรายวิชา SCBT605 : Technique in Biotechnology

13:30-16:30

ห้อง P114

การบรรยายและฝึกปฏิบัติการ หัวข้อ How to Process Data สำหรับรายวิชา SCBT302 : Microbial Physiology and Genetics

13:30-16:30

ห้อง P114

14 ธ.ค. 54

ศูนย์รับบริจาคหนังสือห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข บริจาคหนังสือให้แก่ฝ่ายบริการความรู้ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

-

ห้อง P116

ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพลเมืองที่ดีและพลังของแผ่นดิน โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา

8:30-9:00

ลานตึกกลม

คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับโล่พระราชทาน รางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2553 

-

-

วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่

นักศึกษาปริญญาตรี สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยบูรพา ฝึกงาน ระยะเวลา 3 เดือน

8:00-15:00

ห้องสมุด

วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่

บุคลากรงานสารสนเทศฯ เข้าร่วมงานวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์

9:00-12:00

อาคารสตางค์

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมเป็นคณะทำงาน ในการจัดงาน วทท37 www.sc.mahidol.ac.th/stt37

-

ร.ร.เซ็นทาราแกรนด์

คณะนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 7 เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด

-

ห้องสมุด ชั้น,2,3

คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา จำนวน 9 ราย ศึกษาดูงานห้องสมุด ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้

-

ห้องสมุด ชั้น 1,2,3

ศูนย์รับบริจาคหนังสือห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข บริจาคหนังสือให้แก่หน่วยงานต่างๆ จำนวน 3 แห่ง

-

ห้อง P116

การบรรยายและฝึกปฏิบัติการ หัวข้อ Fast Track to Scientific Databases สำหรับรายวิชา SCID 518 : Generic Skills in Science Research (กลุ่มที่ 3 จำนวน 50 คน)

13:30-16:30 น

ห้อง P114

การบรรยายและฝึกปฏิบัติการ หัวข้อ Fast Track to Scientific Databases สำหรับรายวิชา SCID 518 : Generic Skills in Science Research (กลุ่มที่ 2 จำนวน 50 คน)

13:30-16:30 น

ห้อง P114

การบรรยายและฝึกปฏิบัติการ หัวข้อ Fast Track to Scientific Databases สำหรับรายวิชา SCID 518 : Generic Skills in Science Research (กลุ่มที่ 1 จำนวน 50 คน)

13:30-16:30 น

ห้อง P114

วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่

การสร้างภาพกราฟิกประกอบรายงาน โปสเตอร์ผลงานวิชาการ ด้วย Adobe Illustrator รุ่นที่ 2

13:30-16:30 น

ห้อง P114

การสร้างโปสเตอร์ผลงานวิจัยด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop รุ่นที่ 16

13:30-16:30 น

ห้อง P114

อบรมเทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X4 (เบื้องต้น) รุ่นที่ 39

13:30-16:30 น

ห้อง P114

นิสิตชั้นปีที่ 1 ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บริจาคหนังสือตาม โครงการ "แสงสว่างทางปัญญามาสู่น้อง" ตามรายวิชาจิตอาสา

-

ห้อง P106

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมงานเลี้ยงขอบคุณผู้เกษียณอายุงานของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2554

13.00-16.00 น

ห้องประชุม อาคารสตางค์

นางสาวนันทิยา เป้าทอง นักศึกษาปริญญาโท สาขาเคมีวิเคราะห์และเคมีอนินทรีย์ประยุกต์ ภาควิชาเคมี ขอรับบริจาคหนังสือเพื่อช่วยเหลือห้องสมุดสำนักสงฆ์ วัดเขาพระครูศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

-

ห้อง P106

ศูนย์รับบริจาคหนังสือห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข บริจาคหนังสือและวารสารให้แก่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนในพื้นที่ชนบท 4 โรงเรียน

-
ห้อง P106
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่

ภาพข่าวการมอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดี ในโอกาสต่างๆ ของบุคลากรงานสารสนเทศฯ

-
-

อบรม การสร้างภาพกราฟิกประกอบรายงาน โปสเตอร์ผลงานวิชาการ ด้วย Adobe Illustrator รุ่นที่ 1

13:30-16:30 น
P114

ศูนย์บริจาคหนังสือห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือและรายงานวิจัยให้ ห้องสมุดโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย พิษณุโลก ตำบลมะขามสูง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

-
ห้อง P106

อบรม การตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์ด้วย Turnitin2 รุ่นที่ 6 (สำหรับนักศึกษา)

13:30-16:30 น
P114

อบรม Basic EndNote (English for foreign students) รุ่นที่ 5 

13:30-16:30 น
P114

ศูนย์บริจาคหนังสือห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข บริจาคหนังสือให้แก่ ห้องสมุดโรงเรียนบ้านน้ำค้อ ต.ทรายขาว อ.สะพุง จ.เลย

-
ห้อง P106

ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ร่วมจัดกิจกรรมในงาน Open House คณะวิทยาศาสตร์

-
ห้องสมุด

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมพิธีถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา (วันแม่แห่งชาติ)

8:00-9:00 น.
ห้องตึก K

บรรยายเรื่อง SCR และ JCR Impact Factor ในการประชุมชี้แจงเรื่อง ดัชนีวัดคุณภาพวารสารชนิดต่างๆ และระดมความคิดเห็นการจัดกลุ่มวิจัยและการให้ทุนสนับสนุนประเภทต่างๆ จัดโดยงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์

9:30-10:00 น
ห้อง K102
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่

บุคลากรงานสารสนเทศจำนวน 5 คน ร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุน (37 คน) ศึกษาดูงาน Curtin University, Perth ประเทศออสเตรเลีย

-
Perth

บุคลากรศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 10 คน และนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัย Universiti Teknologi Mara (UiTM) ประเทศมาเลเซีย 2 คน เยี่ยมชมและดูงานห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

13:00-15:00 น
ห้อง P115

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมงานพิธีทำบุญครบรอบ 92 ปี ศาสตราจารยสตางค์ มงคลสุข

10:00-12:00 น
อาคารสตางค์

ศูนย์รับบริจาคหนังสือห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ร่วมทำบุญในงานตักบาตรหนังสือดีครั้งที่ 10 เนื่องในวันอาสาฬหบูชา พ.ศ. 2554 จัดโดยสำนักพิมพ์ดีเอ็มจี

7:00-9:00 น
อมรินทร์พลาซ่า

บรรยายหัวข้อ "การให้บริการอ้างอิงเชิงรุก" ให้แก่นิสิตภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี จำนวน 15 คน และนิสิตปริญญาโท จำนวน 1 คน

13:00-16:00 น
จุฬาฯ

Orientation for graduate students 2011 บรรยายในช่วง Panel Discussion : New Life in Faculty of Science หัวข้อ Library Resources

13:50-14:30 น
L02
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่

อบรม การใช้โปรแกรม Zotero - Free Reference Management Software รุ่นที่ 7

13:30-16:30 น
P114

อบรม การจัดรูปแบบเอกสารด้วย MS Word 2007 แบบมืออาชีพ รุ่นที่ 1

13:30-16:30 น
P114

บรรยายและฝึกอบรมการสืบค้นฐานข้อมูล ให้แก่นักศึกษาปริญญาตรี (ปี 3-4) ของภาควิชาชีววิทยา 20 คน

9:00-12:00 น.
P115

บรรยายและฝึกอบรมการใช้โปรแกรม endnote อย่างถูกต้อง สำหรับนักศึกษาปริญญาโทและเอก ของภาควิชาชีววิทยา จำนวน 33 คน

9:00-12:00 น.
P114

บรรยายเรื่อง "SJR (SCImago Journal Rank) และดัชนีชี้วัดคุณภาพวารสารชนิดต่างๆ" ในการประชุมชี้แจงและรายงานการประเมินสถานภาพ ตามตัวบ่งชี้ สกอ./สมศ.
เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จัดโดยกองพัฒนาคุณภาพ

11:00-12:00 น.
สถาบันอาเซียน

อบรม การตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกผลงานวิชาการด้วย Turnitin2 (สำหรับอาจารย์และบุคลากร) รุ่นที่ 3

13:30-16:30 น.
P114

ให้การต้อนรับนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในการใช้บริการ IT Help Desk ของห้องสมุด

13:00-14:00 น.
ห้องสมุดชั้น 2

ฝึกอบรมให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ webmaster ของภาควิชาสรีรวิทยา จำนวน 3 คน

13:00-16:00 น.
P114

บรรยายการสืบค้นข้อมูลสาขาเคมีวิเคราะห์และเคมีอนินทรีย์ประยุกต์ ให้แก่นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาเคมี จำนวน 20 คน

9:00-11:00 น.
P114

บุคลากรงานสารสนเทศฯ จัดประชุมเพื่อลงคะแนนคัดเลือกคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (PA)

13:00-13:30 น.
P113

โครงการทำความสะอาดหนังสือและชั้นวาง เพื่อกำจัดปัญหาเชื้อราและความชื้นภายในห้องสมุด

-
ห้องสมุดชั้น 2-3
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่

อบรมเทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X4 (เบื้องต้น) รุ่นที่ 38

13:30-15:30 น.
P114

อบรมการสร้างแบบประเมินออนไลน์ด้วย Google Docs รุ่นที่ 2

13:30-15:30 น.
P114

บรรยายเรื่อง The use of electronic resources in forensic science ให้นักศึกษาหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์

9:00-11:00 น.
ห้อง P114

พิธีเปิดร้านนายอินทร์ สาขาที่ 174 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

14:30-16:00 น.
ห้อง K102

งานสัมมนาเครือข่ายผู้ดูแลเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2554

-
ศาลายา/พัทยา

บริจาคหนังสือ วารสารให้กับห้องสมุดประชาชน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

-
P106

บริจาคหนังสือ วารสารให้กับห้องสมุดศูนย์มะเร็ง ลพบุรี

-
P106
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่

อบรม การตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกผลงานวิชาการด้วย Turnitin 2 สำหรับอาจารย์และบุคลากร รุ่นที่ 2

13:30-15:30 น.
P114

อบรมเทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X4 (เบื้องต้น) รุ่นที่ 37

13:30-15:30 น.
P114

อบรมการตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์ด้วย Turnitin2 รุ่นที่ 5 (สำหรับนักศึกษา)

13:30-15:30 น.
P114

หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ จัดนิทรรศการแสดงภาพถ่ายโบราณ ในหัวข้อ "คณะวิทย์ของเรา แต่เก่าก่อน" เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ของคณะฯ

-
ตึก K, ห้องสมุด

หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ประสานงานกับกองถ่ายสารคดีกระจกหกด้าน ในการถ่ายภาพตึกกลม

8:30-12:00 น.
ตึกกลม
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่

อบรม การตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกผลงานวิชาการด้วย Turnitin 2 สำหรับอาจารย์และบุคลากร รุ่นที่ 1

13:30-15:30 น.
P114

ศูนย์บริจาคหนังสือฯ มอบ ปฏิทิน สมุดบันทึก ของปี 2554 ให้บริษัทเผ่าทอง ทองเจือ และเพื่อนจำกัด เพื่อนำไปบริจาคให้ ครู-นักเรียน ที่ขาดแคลนในต่างจังหวัด

9:00-10:00 น.
ห้องสมดุ / บริษัทเผ่าทอง

อบรมเทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X4 (เบื้องต้น) รุ่นที่ 36

13:30-15:30 น.
P114

อบรมการตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์ด้วย Turnitin2 รุ่นที่ 4 (สำหรับนักศึกษา)

13:30-15:30 น.
P114

การบรรยาย หัวข้อ Fast Track to Scientific Databases สำหรับนักวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2nd NRCT-IFS Workshops on Research Advances in Natural Products, Food Science and Nutrition

11:00-12:00 น.
K102

การบรรยายและฝึกปฏิบัติการ หัวข้อ Fast Track to Scientific Databases สำหรับรายวิชา SCID 518 : Generic Skills in Science Research (จำนวน 50 คน)

13:00-15:00 น.
P114

คณะจากมหาวิทยาลัยชิบะเข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข (ประสานงานโดยภาควิชาพฤกษศาสตร์)

11:30-11:50 น.
ห้องสมุด

ศูนย์หนังสือ สวทช. มอบสิ่งพิมพ์วิชาการทั้งหนังสือและวารสารจำนวน 15 กล่อง ให้แก่ศูนย์รับบริจาค ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

 
ห้องสมุดชั้น 1

แสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลข้าราชการดีเด่น และรางวัลประกวดเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยมหิดล จากงาน "42 ปี วันพระราชทานนาม 123 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล"

13.00-14.00 น.
ห้องสมุดชั้น 2
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่

การสร้างแบบประเมินออนไลน์ด้วย Google Docs รุ่นที่ 1

13.00-15.30 น.
P114

การสร้างโปสเตอร์ผลงานวิจัยด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop รุ่นที่ 15

13.00-15.30 น.
P114

รับมอบหนังสือบริจาค จากบริษัท ลิเบอร์ตี้ การ์เมนต์ จำกัด

 
ห้องสมุดชั้น 2

รับมอบหนังสือบริจาค จากบริษัท DHL ประเทศไทย

10.00-11.00 น.
ห้องสมุดชั้น 2

ติดตั้งระบบสแกนเอกสาร ATIZ Book Drive DIY ที่หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์

11.00-12.00 น.
ห้องสมุดชั้น 3
14 ก.พ. 54

ร่วมเสวนา "เปิดโลกการอ่านบนทางสายเน็ต" ในงาน "ห้องสมุดมีชีวิต We Love Library" ของห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงาน ป.ป.ส. / [ เอกสารประกอบการบรรยาย ]

10.00-12.00 น.
สำนักงาน ป.ป.ส.

ร่วมแสดงความยินดีกับภาควิชาชีวเคมี ที่ได้รับรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2553 จากมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

10.00-13.00 น.
ร.ร. ปาร์คนายเลิศ

งานเสวนาบุ๊คแฟร์ กับ การแสดงสด โชว์เพลง ละครเวทีมิวสิคัล "เพียงเธอ"

12.00-13.00 น.
ลานตึกกลม

งานเสวนาบุ๊คแฟร์กับ "คุณสตังค์ บ้านทุ่ง พิธีกรรายการ ภัตตาคารบ้านทุ่ง"

12.00-13.00 น.
ลานตึกกลม

บรรยายพิเศษเรื่อง วารสารอิเล็กทรอนิกส์ : การบริการและนำเสนอ
ให้แก่นิสิตภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

-
มศว

งานเสวนาบุ๊คแฟร์กับ "คุณโสภณ ฉิมจินดา พิธีกรรายการ ล้อ เล่น โลก"

12.00-13.00 น.
ลานตึกกลม

งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 6
http://stang.sc.mahidol.ac.th/bookfair2011

- คณะวิทยาศาสตร์

พิธีเปิดงานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 6 และงานเสวนา "หลากหลายสไตล์ชีวิต กับอาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ" http://stang.sc.mahidol.ac.th/bookfair2011

13.00-15.30 น.
K102
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
28 ม.ค. 54

การจัดการบรรณานุกรมแบบออนไลน์ด้วย Endnote Web รุ่นที่ 1

13.30-16.30 น. P114

ร่วมพิธีเปิดงาน WUNCA การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา" ครั้งที่ 23

9.00 น.
สำนักงานอธิการบดี
26 ม.ค. 54

Presentation แบบมืออาชีพด้วย Powerpoint 2007 รุ่นที่ 6

13.30-16.30 น. P114
25 ม.ค. 54

การใช้ Adobe Photoshop เบื้องต้น รุ่นที่ 14

13.30-16.30 น. P114

ต้อนรับอาจารย์และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Chungnum National University สาธารณรัฐเกาหลี ที่มาลงนามความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์

14.00 น.
ห้องสมุด

ศูนย์แลกเปลี่ยนและรับบริจาควารสารฯ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบวารสาร ให้แก่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

13.00 น.
P106

บรรยายและฝึกอบรมเรื่อง "การใช้งานฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นสารสนเทศ และโปรแกรมสนับสนุนด้านการศึกษาวิจัย" ให้แก่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ (6 วัน)

13.30-16.30 น.

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฯ

ภาพข่าวและกิจกรรมย้อนหลัง

ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2564
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2563
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2562
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2561
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2560
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2559
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2558
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2557
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2556
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2555
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2554
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2553
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2552
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2551
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2550
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2549
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2548
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2547
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2546