ภาพข่าวและกิจกรรม ปี 2554

วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่

งาน Meet the Dean ประจำปี 2554

10:00-14:30

อาคารสตางค์

งานทำบุญส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ และงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่

07:00-09:30
17.00

ห้อง K102 และบริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ
ภัตราคารพงหลี

การบรรยายและฝึกปฏิบัติการ หัวข้อ Literature search and guide to using Stang Mongkolsuk Library services. สำหรับรายวิชา SCBT605 : Technique in Biotechnology

13:30-16:30

ห้อง P114

การบรรยายและฝึกปฏิบัติการ หัวข้อ How to Process Data สำหรับรายวิชา SCBT302 : Microbial Physiology and Genetics

13:30-16:30

ห้อง P114

14 ธ.ค. 54

ศูนย์รับบริจาคหนังสือห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข บริจาคหนังสือให้แก่ฝ่ายบริการความรู้ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

-

ห้อง P116

ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพลเมืองที่ดีและพลังของแผ่นดิน โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา

8:30-9:00

ลานตึกกลม

คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับโล่พระราชทาน รางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2553 

-

-

วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่

นักศึกษาปริญญาตรี สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยบูรพา ฝึกงาน ระยะเวลา 3 เดือน

8:00-15:00

ห้องสมุด

วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่

บุคลากรงานสารสนเทศฯ เข้าร่วมงานวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์

9:00-12:00

อาคารสตางค์

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมเป็นคณะทำงาน ในการจัดงาน วทท37

-

ร.ร.เซ็นทาราแกรนด์

คณะนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 7 เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด

-

ห้องสมุด ชั้น,2,3

คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา จำนวน 9 ราย ศึกษาดูงานห้องสมุด ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้

-

ห้องสมุด ชั้น 1,2,3

ศูนย์รับบริจาคหนังสือห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข บริจาคหนังสือให้แก่หน่วยงานต่างๆ จำนวน 3 แห่ง

-

ห้อง P116

การบรรยายและฝึกปฏิบัติการ หัวข้อ Fast Track to Scientific Databases สำหรับรายวิชา SCID 518 : Generic Skills in Science Research (กลุ่มที่ 3 จำนวน 50 คน)

13:30-16:30 น

ห้อง P114

การบรรยายและฝึกปฏิบัติการ หัวข้อ Fast Track to Scientific Databases สำหรับรายวิชา SCID 518 : Generic Skills in Science Research (กลุ่มที่ 2 จำนวน 50 คน)

13:30-16:30 น

ห้อง P114

การบรรยายและฝึกปฏิบัติการ หัวข้อ Fast Track to Scientific Databases สำหรับรายวิชา SCID 518 : Generic Skills in Science Research (กลุ่มที่ 1 จำนวน 50 คน)

13:30-16:30 น

ห้อง P114

วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่

การสร้างภาพกราฟิกประกอบรายงาน โปสเตอร์ผลงานวิชาการ ด้วย Adobe Illustrator รุ่นที่ 2

13:30-16:30 น

ห้อง P114

การสร้างโปสเตอร์ผลงานวิจัยด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop รุ่นที่ 16

13:30-16:30 น

ห้อง P114

อบรมเทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X4 (เบื้องต้น) รุ่นที่ 39

13:30-16:30 น

ห้อง P114

นิสิตชั้นปีที่ 1 ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บริจาคหนังสือตาม โครงการ "แสงสว่างทางปัญญามาสู่น้อง" ตามรายวิชาจิตอาสา

-

ห้อง P106

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมงานเลี้ยงขอบคุณผู้เกษียณอายุงานของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2554

13.00-16.00 น

ห้องประชุม อาคารสตางค์

นางสาวนันทิยา เป้าทอง นักศึกษาปริญญาโท สาขาเคมีวิเคราะห์และเคมีอนินทรีย์ประยุกต์ ภาควิชาเคมี ขอรับบริจาคหนังสือเพื่อช่วยเหลือห้องสมุดสำนักสงฆ์ วัดเขาพระครูศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

-

ห้อง P106

ศูนย์รับบริจาคหนังสือห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข บริจาคหนังสือและวารสารให้แก่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนในพื้นที่ชนบท 4 โรงเรียน

-
ห้อง P106
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่

ภาพข่าวการมอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดี ในโอกาสต่างๆ ของบุคลากรงานสารสนเทศฯ

-
-

อบรม การสร้างภาพกราฟิกประกอบรายงาน โปสเตอร์ผลงานวิชาการ ด้วย Adobe Illustrator รุ่นที่ 1

13:30-16:30 น
P114

ศูนย์บริจาคหนังสือห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือและรายงานวิจัยให้ ห้องสมุดโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย พิษณุโลก ตำบลมะขามสูง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

-
ห้อง P106

อบรม การตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์ด้วย Turnitin2 รุ่นที่ 6 (สำหรับนักศึกษา)

13:30-16:30 น
P114

อบรม Basic EndNote (English for foreign students) รุ่นที่ 5 

13:30-16:30 น
P114

ศูนย์บริจาคหนังสือห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข บริจาคหนังสือให้แก่ ห้องสมุดโรงเรียนบ้านน้ำค้อ ต.ทรายขาว อ.สะพุง จ.เลย

-
ห้อง P106

ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ร่วมจัดกิจกรรมในงาน Open House คณะวิทยาศาสตร์

-
ห้องสมุด

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมพิธีถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา (วันแม่แห่งชาติ)

8:00-9:00 น.
ห้องตึก K

บรรยายเรื่อง SCR และ JCR Impact Factor ในการประชุมชี้แจงเรื่อง ดัชนีวัดคุณภาพวารสารชนิดต่างๆ และระดมความคิดเห็นการจัดกลุ่มวิจัยและการให้ทุนสนับสนุนประเภทต่างๆ จัดโดยงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์

9:30-10:00 น
ห้อง K102
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่

บุคลากรงานสารสนเทศจำนวน 5 คน ร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุน (37 คน) ศึกษาดูงาน Curtin University, Perth ประเทศออสเตรเลีย

-
Perth

บุคลากรศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 10 คน และนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัย Universiti Teknologi Mara (UiTM) ประเทศมาเลเซีย 2 คน เยี่ยมชมและดูงานห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

13:00-15:00 น
ห้อง P115

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมงานพิธีทำบุญครบรอบ 92 ปี ศาสตราจารยสตางค์ มงคลสุข

10:00-12:00 น
อาคารสตางค์

ศูนย์รับบริจาคหนังสือห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ร่วมทำบุญในงานตักบาตรหนังสือดีครั้งที่ 10 เนื่องในวันอาสาฬหบูชา พ.ศ. 2554 จัดโดยสำนักพิมพ์ดีเอ็มจี

7:00-9:00 น
อมรินทร์พลาซ่า

บรรยายหัวข้อ "การให้บริการอ้างอิงเชิงรุก" ให้แก่นิสิตภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี จำนวน 15 คน และนิสิตปริญญาโท จำนวน 1 คน

13:00-16:00 น
จุฬาฯ

Orientation for graduate students 2011 บรรยายในช่วง Panel Discussion : New Life in Faculty of Science หัวข้อ Library Resources

13:50-14:30 น
L02
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่

อบรม การใช้โปรแกรม Zotero - Free Reference Management Software รุ่นที่ 7

13:30-16:30 น
P114

อบรม การจัดรูปแบบเอกสารด้วย MS Word 2007 แบบมืออาชีพ รุ่นที่ 1

13:30-16:30 น
P114

บรรยายและฝึกอบรมการสืบค้นฐานข้อมูล ให้แก่นักศึกษาปริญญาตรี (ปี 3-4) ของภาควิชาชีววิทยา 20 คน

9:00-12:00 น.
P115

บรรยายและฝึกอบรมการใช้โปรแกรม endnote อย่างถูกต้อง สำหรับนักศึกษาปริญญาโทและเอก ของภาควิชาชีววิทยา จำนวน 33 คน

9:00-12:00 น.
P114

บรรยายเรื่อง "SJR (SCImago Journal Rank) และดัชนีชี้วัดคุณภาพวารสารชนิดต่างๆ" ในการประชุมชี้แจงและรายงานการประเมินสถานภาพ ตามตัวบ่งชี้ สกอ./สมศ.
เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จัดโดยกองพัฒนาคุณภาพ

11:00-12:00 น.
สถาบันอาเซียน

อบรม การตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกผลงานวิชาการด้วย Turnitin2 (สำหรับอาจารย์และบุคลากร) รุ่นที่ 3

13:30-16:30 น.
P114

ให้การต้อนรับนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในการใช้บริการ IT Help Desk ของห้องสมุด

13:00-14:00 น.
ห้องสมุดชั้น 2

ฝึกอบรมให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ webmaster ของภาควิชาสรีรวิทยา จำนวน 3 คน

13:00-16:00 น.
P114

บรรยายการสืบค้นข้อมูลสาขาเคมีวิเคราะห์และเคมีอนินทรีย์ประยุกต์ ให้แก่นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาเคมี จำนวน 20 คน

9:00-11:00 น.
P114

บุคลากรงานสารสนเทศฯ จัดประชุมเพื่อลงคะแนนคัดเลือกคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (PA)

13:00-13:30 น.
P113

โครงการทำความสะอาดหนังสือและชั้นวาง เพื่อกำจัดปัญหาเชื้อราและความชื้นภายในห้องสมุด

-
ห้องสมุดชั้น 2-3
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่

อบรมเทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X4 (เบื้องต้น) รุ่นที่ 38

13:30-15:30 น.
P114

อบรมการสร้างแบบประเมินออนไลน์ด้วย Google Docs รุ่นที่ 2

13:30-15:30 น.
P114

บรรยายเรื่อง The use of electronic resources in forensic science ให้นักศึกษาหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์

9:00-11:00 น.
ห้อง P114

พิธีเปิดร้านนายอินทร์ สาขาที่ 174 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

14:30-16:00 น.
ห้อง K102

งานสัมมนาเครือข่ายผู้ดูแลเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2554

-
ศาลายา/พัทยา

บริจาคหนังสือ วารสารให้กับห้องสมุดประชาชน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

-
P106

บริจาคหนังสือ วารสารให้กับห้องสมุดศูนย์มะเร็ง ลพบุรี

-
P106
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่

อบรม การตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกผลงานวิชาการด้วย Turnitin 2 สำหรับอาจารย์และบุคลากร รุ่นที่ 2

13:30-15:30 น.
P114

อบรมเทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X4 (เบื้องต้น) รุ่นที่ 37

13:30-15:30 น.
P114

อบรมการตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์ด้วย Turnitin2 รุ่นที่ 5 (สำหรับนักศึกษา)

13:30-15:30 น.
P114

หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ จัดนิทรรศการแสดงภาพถ่ายโบราณ ในหัวข้อ "คณะวิทย์ของเรา แต่เก่าก่อน" เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ของคณะฯ

-
ตึก K, ห้องสมุด

หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ประสานงานกับกองถ่ายสารคดีกระจกหกด้าน ในการถ่ายภาพตึกกลม

8:30-12:00 น.
ตึกกลม
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่

อบรม การตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกผลงานวิชาการด้วย Turnitin 2 สำหรับอาจารย์และบุคลากร รุ่นที่ 1

13:30-15:30 น.
P114

ศูนย์บริจาคหนังสือฯ มอบ ปฏิทิน สมุดบันทึก ของปี 2554 ให้บริษัทเผ่าทอง ทองเจือ และเพื่อนจำกัด เพื่อนำไปบริจาคให้ ครู-นักเรียน ที่ขาดแคลนในต่างจังหวัด

9:00-10:00 น.
ห้องสมดุ / บริษัทเผ่าทอง

อบรมเทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X4 (เบื้องต้น) รุ่นที่ 36

13:30-15:30 น.
P114

อบรมการตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์ด้วย Turnitin2 รุ่นที่ 4 (สำหรับนักศึกษา)

13:30-15:30 น.
P114

การบรรยาย หัวข้อ Fast Track to Scientific Databases สำหรับนักวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2nd NRCT-IFS Workshops on Research Advances in Natural Products, Food Science and Nutrition

11:00-12:00 น.
K102

การบรรยายและฝึกปฏิบัติการ หัวข้อ Fast Track to Scientific Databases สำหรับรายวิชา SCID 518 : Generic Skills in Science Research (จำนวน 50 คน)

13:00-15:00 น.
P114

คณะจากมหาวิทยาลัยชิบะเข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข (ประสานงานโดยภาควิชาพฤกษศาสตร์)

11:30-11:50 น.
ห้องสมุด

ศูนย์หนังสือ สวทช. มอบสิ่งพิมพ์วิชาการทั้งหนังสือและวารสารจำนวน 15 กล่อง ให้แก่ศูนย์รับบริจาค ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

 
ห้องสมุดชั้น 1

แสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลข้าราชการดีเด่น และรางวัลประกวดเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยมหิดล จากงาน "42 ปี วันพระราชทานนาม 123 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล"

13.00-14.00 น.
ห้องสมุดชั้น 2
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่

การสร้างแบบประเมินออนไลน์ด้วย Google Docs รุ่นที่ 1

13.00-15.30 น.
P114

การสร้างโปสเตอร์ผลงานวิจัยด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop รุ่นที่ 15

13.00-15.30 น.
P114

รับมอบหนังสือบริจาค จากบริษัท ลิเบอร์ตี้ การ์เมนต์ จำกัด

 
ห้องสมุดชั้น 2

รับมอบหนังสือบริจาค จากบริษัท DHL ประเทศไทย

10.00-11.00 น.
ห้องสมุดชั้น 2

ติดตั้งระบบสแกนเอกสาร ATIZ Book Drive DIY ที่หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์

11.00-12.00 น.
ห้องสมุดชั้น 3
14 ก.พ. 54

ร่วมเสวนา "เปิดโลกการอ่านบนทางสายเน็ต" ในงาน "ห้องสมุดมีชีวิต We Love Library" ของห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงาน ป.ป.ส. / [ เอกสารประกอบการบรรยาย ]

10.00-12.00 น.
สำนักงาน ป.ป.ส.

ร่วมแสดงความยินดีกับภาควิชาชีวเคมี ที่ได้รับรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2553 จากมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

10.00-13.00 น.
ร.ร. ปาร์คนายเลิศ

งานเสวนาบุ๊คแฟร์ กับ การแสดงสด โชว์เพลง ละครเวทีมิวสิคัล "เพียงเธอ"

12.00-13.00 น.
ลานตึกกลม

งานเสวนาบุ๊คแฟร์กับ "คุณสตังค์ บ้านทุ่ง พิธีกรรายการ ภัตตาคารบ้านทุ่ง"

12.00-13.00 น.
ลานตึกกลม

บรรยายพิเศษเรื่อง วารสารอิเล็กทรอนิกส์ : การบริการและนำเสนอ
ให้แก่นิสิตภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

-
มศว

งานเสวนาบุ๊คแฟร์กับ "คุณโสภณ ฉิมจินดา พิธีกรรายการ ล้อ เล่น โลก"

12.00-13.00 น.
ลานตึกกลม

งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 6
http://stang.sc.mahidol.ac.th/bookfair2011

- คณะวิทยาศาสตร์

พิธีเปิดงานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 6 และงานเสวนา "หลากหลายสไตล์ชีวิต กับอาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ" http://stang.sc.mahidol.ac.th/bookfair2011

13.00-15.30 น.
K102
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
28 ม.ค. 54

การจัดการบรรณานุกรมแบบออนไลน์ด้วย Endnote Web รุ่นที่ 1

13.30-16.30 น. P114

ร่วมพิธีเปิดงาน WUNCA การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา" ครั้งที่ 23

9.00 น.
สำนักงานอธิการบดี
26 ม.ค. 54

Presentation แบบมืออาชีพด้วย Powerpoint 2007 รุ่นที่ 6

13.30-16.30 น. P114
25 ม.ค. 54

การใช้ Adobe Photoshop เบื้องต้น รุ่นที่ 14

13.30-16.30 น. P114

ต้อนรับอาจารย์และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Chungnum National University สาธารณรัฐเกาหลี ที่มาลงนามความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์

14.00 น.
ห้องสมุด

ศูนย์แลกเปลี่ยนและรับบริจาควารสารฯ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบวารสาร ให้แก่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

13.00 น.
P106

บรรยายและฝึกอบรมเรื่อง "การใช้งานฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นสารสนเทศ และโปรแกรมสนับสนุนด้านการศึกษาวิจัย" ให้แก่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ (6 วัน)

13.30-16.30 น.

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฯ

ภาพข่าวและกิจกรรมย้อนหลัง