ภาพข่าวและกิจกรรม (เดือนสิงหาคม 2554)

ภาพข่าวการมอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดี ในโอกาสต่างๆ ของบุคลากรงานสารสนเทศฯ

(30 ส.ค. 54) มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. อาทิตยา ศิริภิญญานนท์ ในโอกาสได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
(TWAS Prize for Young Scientists in Thailand)

(18 ส.ค. 54) มอบช่อดอกไม้เยี่ยมไข้ และให้กำลังใจ ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ขณะเดินทางไปปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยมหิดล กาญจนบุรี และพักรักษาตัวที่ ร.พ. ศิริราช

(31 ส.ค. 54) มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับคุณศรีรมย์ คู้ลู้ บรรณารักษ์ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์