ภาพข่าวและกิจกรรม (เดือนมีนาคม 2554)

อบรมเทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X4 (เบื้องต้น) รุ่นที่ 36
วันที่ 25 มีนาคม 2554 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ P114