ภาพข่าวและกิจกรรม (เดือนมีนาคม 2554)

8 มีนาคม 2554
การบรรยายและฝึกปฏิบัติการ หัวข้อ Fast Track to Scientific Databases
สำหรับรายวิชา SCID 518 : Generic Skills in Science Research (จำนวน 50 คน)