ภาพข่าวและกิจกรรม (กุมภาพันธ์ 2554)

การสร้างโปสเตอร์ผลงานวิจัยด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop รุ่นที่ 15
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ P114