ภาพข่าวและกิจกรรม (เดือนเมษายน 2554)

อบรมเทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X4 (เบื้องต้น) รุ่นที่ 37
วันที่ 26 เมษายน 2554 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ P114