ภาพข่าวและกิจกรรม (เดือนกันยายน 2554)

การสร้างโปสเตอร์ผลงานวิจัยด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop รุ่นที่ 16
21 กันยายน 2554